Doktorand i historia

Doktorand i historia

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Historiska institutionen har en dynamisk forskningsmiljö med särskild kunskap inom tidigmodern historia, genushistoria, global historia, digital humaniora, forskning om rasism, antisemitism och Förintelsen; se mer här: http://www.

hist.uu.se. Institutionen har idag ca 80 medarbetare och ca 800 studenter. Till institutionen hör också Hugo Valentin-centrum.

Arbetsuppgifter: En doktorand kommer att antas i historia inom forskningsprogrammet Engaging Vulnerability (EV). Doktoranden förutsätts bedriva sin utbildning på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet.

Engaging Vulnerability är ett tioårigt tvärvetenskapligt forskningsprogram (2015-2025) finansierat av Vetenskapsrådet med stöd från Historisk-filosofiska fakulteten. Syftet med programmet är att utforska sårbarhet som en resurs snarare än en brist eller problem. För närvarande finns i programmet forskning inom disciplinerna antropologi, etnologi, filosofi, retorik, media och kommunikation, litteraturvetenskap, design, musikvetenskap och idéhistoria. Mer information finns här: http://www.engagingvulnerability.se

De historiska institutionerna i Uppsala och Stockholm har ett samarbete om utbildningen på forskarnivå, betecknat Stockholm-Uppsala Forskarskola i historia. Som en följd av detta är antagningsproceduren samordnad. Dock måste den, som vill komma i fråga för antagning vid båda lärosätena, skicka in sin ansökan till såväl Uppsala universitet som Stockholms universitet. Sökande uppmanas också ta del av Antagningsordning för utbildning på forskarnivå i historia för Stockholm respektive Uppsala (på respektive institutions hemsida).

Se även: https://hist.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/forskarskola-i-historia/

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå är den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För särskild behörighet krävs godkänt examensarbete för magister- eller masterexamen i historia eller annat relevant huvudområde.

EV-programmet medger ett brett spektrum av avhandlingsämnen men observera att forskningsplanen uttryckligen måste knyta an till syftet med forskningsprogrammet EV.

Doktoranden som antas inom EV-programmet kommer att skriva sin avhandling på engelska.

Ansökan: Ansökningshandlingar skall förutom ansökningsblanketten omfatta 

- Sammanfattande meritförteckning (CV)
- Examensbevis, LADOK-utdrag eller liknande som dokumenterar behörighet samt de akademiska meriter den sökande vill åberopa.
- Kandidat-/C-uppsats (om sådan finns)
- Examensarbete på avancerad nivå
- En forskningsplan om ca 6 sidor där relevansen till EV-programmet tydligt framgår
- En redovisning av hur lång faktisk studietid som har gått åt för uppsatserna/examensarbetena enligt punkt 3 och 4.
Alla ovan nämnda bilagor måste inlämnas senast nedan angivet sista datum för ansökan. 

http://www.hist.uu.se/utbildning/forskarutbildning-/hur-du-ansoker/

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Se även: https://mp.uu.se/documents/432512/49832458/histfilfak-2015-26-riktlinjer-for-utbildning-pa-forskarniva.pdf/bbede4f6-a330-4ff3-a578-0b64dc907cd4

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Erik Lindberg, prefekt@hist.uu.se, tel 018-471 1523, studierektor för utbildning på forskarnivå prof. Maria Ågren, studierektor-fo@hist.uu.se, tel 018-471 1535, eller forskningsledare för EV-programmet, Don Kulick, e-mail: Don.Kulick@antro.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2020, UFV-PA 2020/1005.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

28 juni 2022

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

Doktorand i kemi med inriktning mot organisk kemi

28 juni 2022

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

Doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

28 juni 2022