Doktorand i hydrologisk modellering och fjärranalys

Doktorand i hydrologisk modellering och fjärranalys

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Kravprofil


Den globala uppvärmningen påskyndar snö-glaciärens reträtt.

Det finns ett behov av förbättrad kunskap om snöglets dynamik och deras påverkan på hydrologi. Hydrologisk modellering och avläsning av satellit är viktiga verktyg för att hjälpa oss. Satellitfjärravkänning ger gratis observationer som kan användas för att härleda snö-glaciärsträckor och evapotranspiration, men noggrannheten varierar och måste valideras genom att utveckla avancerade algoritmer och/eller innovativa fusionsram för modelldata. Projektet kommer att arbeta med att undersöka mervärdet av observationer av satellitjord för att förbättra hydrologisk modellering i kalla regioner.

Projektet kommer att fokusera på flera välmätade avrinningsområden i den tibetanska platån och norra Sverige med fältbesök hit och relevanta institut i Kina/Sverige. Teammedlemmarna i detta projekt kommer att intensivt samarbeta med internationella forskare.

Arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att bedriva forskning inom de finansierade forskningsprojekten av STINT och Crafoord Foundation. Kandidaten kommer att övervakas av äldre forskare vid institutionen. Huvuduppgifterna inkluderar

Utveckling och utvärdering av nya satellitbaserade återvinningsalgoritmer för snögletssträckor och evapotranspiration över kalla regioner
Förbättra vår utvecklade flexibla hydrologiska modell (FLEXG-∆h, se referensen Gao, H., Li, H., Duan, Z., Ren, Z., Meng, X., & Pan, X. ( 2018). Modellering av glaciärvariation och dess påverkan på vattenresursen i Urumqi glaciären nr 1 i Centralasien. Science of The Total Environment, 644, 1160-1170.). Andra allmänt använda hydrologiska modeller kommer också testas och jämföras i studieområden. Integrering av satellitberäkningar i hydrologisk modellering genom olika avancerade fusionsramar för datamodeller.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Krav

-  M.Sc. inom fysisk geografi, geomatik, miljövetenskap eller liknande ämne
- Goda färdigheter i hydrologisk modellering och programmering (t.ex. Matlab, Python eller R)
- Bra färdigheter i fjärranalys. Beprövad erfarenhet av att behandla satellitdata (särskilt Landsat, MODIS och Sentinel-1/2, satellithöjdmätare) är en fördel
- Bra muntlig och skriftlig kunskaper i engelska.
- Bra kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta självständigt och i grupp.
- Demonstrerad erfarenhet av modellkalibrering och avancerad datainsamling skulle vara en fördel.
- Demonstrerad erfarenhet av att skriva akademiska artiklar inom relaterade forskningsområden skulle vara en fördel.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i teoretisk kemi

Doktorand i teoretisk kemi

19 januari 2021

Doktorand i vertebratpaleobiologi

Doktorand i vertebratpaleobiologi

19 januari 2021

Doktorand i evolutionär genomik hos svamp

Doktorand i evolutionär genomik hos svamp

19 januari 2021

Doktorandtjänst i studien av väte i amorfa material

Doktorandtjänst i studien av väte i amorfa material

19 januari 2021