Doktorand i internationell privaträtt

Arbetsbeskrivning

Lund University was founded in 1666 and is regularly ranked as one of the world’s top 100 higher education institutions. The University has 41 000 students and 7 500 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.

Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.seEn doktorandanställning ledigförklaras inom ämnesområdet internationell privaträtt.

Anställningen är inriktad mot internationell privat- och processrätt i ett svenskt och/eller nordiskt perspektiv.

Ditt projekt ska ta sin utgångspunkt i den internationella privaträtten i vid mening och dess samspel med materiell, företrädesvis svensk, rätt.

Om du är intresserad av anställningen ska du författa en egen projektbeskrivning inom den internationella privat- och processrättens område och bifoga beskrivningen till din ansökan.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Arbetsuppgifter

Enligt HF 5 kap. 2 § ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Som doktorand förväntas du bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen.

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (HF 5 kap 3 §).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

1. avlagt en examen på avancerad nivå,

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap 39 §).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/ juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande med svensk juristexamen/juris kandidatexamen ska ha uppnått ett genomsnittligt betyg om Ba på utbildningens obligatoriska kurser. Sökande med annan examen ska i jämförliga delar av utbildningen ha uppnått i huvudsak motsvarande betygsnivå. Endast om särskilda skäl föreligger kan nämnden för utbildningen på forskarnivå medge undantag från detta betygskrav. Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 21 september 2016.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i HF 5 kap 1-7 §§. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i HF 7 kap 34-41 §§.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (HF 5 kap 5 §, HF 7 kap 35,41 §§).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:
· kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet
· förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö
· relevant utbildningsbakgrund och betyg
· relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:
· förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
· tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
· stringens i rättslig argumentation och analys
· adekvans i val av metod och teori
· förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
· språklig begriplighet och formalia

Ansökningsförfarande

Vi ser gärna att anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i sökandeportalen, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket (se Riktlinjer för projektbeskrivning).

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller via videokonferens/telefon onsdagen den 9 november 2016. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 13 oktober. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset.

Kontaktpersoner på detta företaget

Prefekt Per Nilsén
+46462221042
Professor Ulf Linderfalk
+462221234
Per Nilsén
+46462221042
Per Nilsén / Prefekt
+46462221042
Helena Josefsson, kanslichef
+46462221095, helena.josefsson@jur.lu.se
Ulf Maunsbach, docent i internationell privaträtt
+46462221039, ulf.maunsbach@jur.lu.se
Henrik Wenander, studierektor
+46462221113, henrik.wenander@jur.lu.se
Per Nilsén, prefekt
+46462221042
Ulf Linderfalk, professor
+462221234
Eva Jönsson
+46462221004

Sammanfattning

Besöksadress

Lilla Gråbrödersgatan 4
None

Postadress

Lilla Gråbrödersgatan 4
Lund, 22222

Liknande jobb


28 oktober 2020

PhD student position in Biophysics

PhD student position in Biophysics

28 oktober 2020

Doktorand inom elektromobilitet

Doktorand inom elektromobilitet

27 oktober 2020

Doktorand inom elnätssystem

Doktorand inom elnätssystem

27 oktober 2020