Doktorand i Pedagogik med inriktning mot Specialpedagogik

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Pedagogiska institutionen är en av de största institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda.

Prioriterade områden för forskning inom institutionen är Idrottspedagogik, Ledarskap organisation och arbetsliv, Lärande och IKT, Didaktik, utvärdering och bedömning, Specialpedagogik samt Genus och pedagogiska processer i samhället. Institutionen har ett brett utbildningsutbud och medverkar i ett flertal program, bl.a. inom Lärarprogrammen, Specialpedagogprogrammet, Idrottsvetenskapliga programmet, Personalvetarprogrammet och Polisutbildningen.

Doktorandanställningens inriktning
Doktorandanställningen är i Pedagogik med inriktning mot specialpedagogik. Den specialpedagogiska forskningen vid institutionen har ett relativt brett anslag och tar sin utgångspunkt i en rad olika teorier och metoder. Forskningen omfattar bland annat studier om organisation och styrning, hälsa, lärandehinder, neuropsykiatriska funktionshinder, identitetsskapande processer samt inkludering/exkludering. En del av forskningen är praktiknära och inriktad på att producera kunskap som bl.a. kan komma till praktisk nytta i speciallärar- och specialpedagogikutbildningarna samt i samhället i övrigt. För närmare information om den specialpedagogiska forskningsmiljön se https://www.umu.se/forskning/grupper/specialpedagogik/!

Denna doktorandanställning utlyses i samarbete med https://www.umu.se/lararhogskolan/och ingår i https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/ inom det utbildningsvetenskapliga området.

Kvalifikationer
För att vara behörig för anställning som doktorand krävs grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet har den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, eller b) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller c) på något sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7 kap. 39).

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i Pedagogik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom Pedagogik om minst 90 högskolepoäng samt a) har avlagt examen på avancerad nivå i Pedagogik, eller b) har 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom Pedagogik, eller c) annan motsvarande utbildning av relevans, med motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda av den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till:
• förmåga att tillgodogöra sig utbildningen 
• tidigare studieresultat
• kvaliteten på inskickad forskningsplan, i relation till inriktningen på den utlysta doktorandtjänsten

Följande bedömningsgrunder tillämpas vid prövning av förmågan att tillgodogöra sig utbildningen:
• analytisk förmåga
• kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig
• kritisk förmåga
• självständighet
• prestationer inom givna tidsramar

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Forskarskolans aktiviteter påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Lönen följer Umeå universitets doktorandstege. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Pedagogiska institutionen, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum. Om den ämnesspecifika utbildningens uppläggning i stort, se den nuvarande https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/pedagogiska-institutionen/forskarutbildning/allman-studieplan-i-pedagogik.pdf (ASP).

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/. Ansökningsförfarandet stänger den 27 mars 2020. https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Övrig information
Mer information om Pedagogiska institutionen lämnas av prefekt Simon Wolming, 090-786 53 02, [email protected] Närmare upplysningar om forskarutbildningen i Pedagogik lämnas av studierektor för forskarutbildningen, Ulrika Haake, 090-786 96 21, [email protected] Information om den specifika doktorandanställningen lämnas av områdesledaren i Specialpedagogik, Eva Silfver, 090-786 5737, [email protected]

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Xavier de Luna/Professor
090-786 5559,[email protected]
Chatrine Westerlund
090-786 64 13
Pref Mikael Henningsson, [email protected]
090-786 5798
Bitr prefekt Michael Gruber, [email protected]
090-786 7835
Pref Mikael Henningsson, [email protected]
090-7865798
Bitr prefekt Michael Gruber, [email protected]
090-7867835
Jeanette Dareblom /Administrativ chef
090-7866155
Xavier de Luna/Professor
090-786 5559
Linda Johnson
090-786 55 04
Jenny Dufweke
090-786 68 22

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Doktorand, Biologi inriktning ekologi

Doktorand, Biologi inriktning ekologi

24 mars 2020

PhD student position in Innovation Management

PhD student position in Innovation Management

24 mars 2020

PhD student position

PhD student position

23 mars 2020