Doktorand industriell teknik: Hållbar omställn i sv livsmedelssystemet

Doktorand industriell teknik: Hållbar omställn i sv livsmedelssystemet

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik består av tre avdelningar: industriell teknik, kvalitetsteknik samt byggteknik och byggd miljö.

Institutionen har en stark och internationell forskningsmiljö och har ungefär 80 anställda med forskning och utbildning både vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala och på Campus Gotland. Denna anställning kommer att vara placerad vid Avdelningen för industriell teknik i Uppsala. För mer information, se institutionens webbplats https:// www.cie.uu.se

Projektbeskrivning: Livsmedelssystemet står inför enastående utmaningar, men också stora möjligheter. Utmaningarna, på många nivåer, kan inte hanteras med gamla lösningar utan kräver interaktion. Möjligheterna består i att bidra med livsmedelsproduktionslösningar för att möta FNs hållbarhetsmål och bidra till hållbar konsumtion, för vår egen hälsa och för en hållbar värld. Här kan Sveriges livsmedelssystem göra skillnad, men då måste vi agera kraftfullt och tillsammans.

I denna doktorandtjänst kommer du att vara en del av FORMAS-centret ”Food Innovation Enabling Sustainable Transition - FINEST”, som samlar 17 intressenter inom akademi, industri och offentlig sektor. FINEST syftar till att spela en avgörande roll för produkt- och systeminnovation inom livsmedelssystemet och stödja både radikal och effektiv transformation och innovation i systemet. Centret kommer att vara en viktig aktör för att både förstå systemomställningen i det svenska livsmedelssammanhanget och samtidigt stödja och påskynda den eller de specifika omställningar i dessa tre fall: 1) en effektiv och hållbar svensk skogsbärvärdekedja som främjar hälsoprodukter, 2) effektiva och hållbara försörjningskedjor för proteingrödor som ersätter kött- och mejeriprodukter, 3) det experimentella power-to-food-konceptet med potential att radikalt minska livsmedelsproduktionens miljöpåverkan. Centret är uppbyggt kring följande kärnkompetenser: Systemomställning, innovationsledning, råvaror och ingredienser, process- och produktdesign, livsmedelssäkerhet och konsumentförståelse.

Denna specifika doktorandtjänst är inom industriell teknik, särskilt hållbar systemomställning. Doktorandprojektet kommer teoretiskt sett främst att handla om multi-level perspective, transition management, strategic niche management, technological innovation systems, och the social practice approach. Empiriskt syftar doktorandprojektet till att studera livsmedelsförsörjningssystemet i Sverige, särskilt i förhållande till de tre ovan nämnda casen inom FINEST. Syftet med de empiriska studierna är att få en förståelse för det livsmedelssystem som de innovativa lösningarna som presenteras i detta projekt förväntas förändra. För att förstå potentialen i systemomställning är det viktigt att förstå tillväxten och utvecklingen av det nuvarande systemet. Därför kommer ett longitudinellt, retrospektivt tillvägagångssätt att tas i projektet för att förstå spårberoenden.

Arbetsuppgifter: Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Kvalifikationskrav: Som sökande till denna tjänst ska du ha en masterexamen i industriell ekonomi, innovation, företagsekonomi eller motsvarande examen. Du har god kunskap om kvalitativa metoder (t.ex. intervjuer, deltagande observation) och grundläggande förståelse för kvantitativa metoder (t.ex. analys av enkätdata). Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska och svenska krävs.

Övrigt/meriterande: Meriterande är dokumenterad kunskap eller praktisk erfarenhet inom hållbarhet och närmare bestämt inom hållbar omställning. Dokumenterad kunskap eller erfarenhet inom livsmedelskedjan är också det meriterande, så även studier av offentlig dokumentation, arkivstudier och diskursanalys. Du bör vara ambitiös, produktiv och ha ett starkt intresse för vetenskap och teknik såväl som företag och industri. Personliga egenskaper, förmåga att arbeta självständigt och samtidigt kunna interagera med andra forskare både nationellt och internationellt är mycket viktigt.

Behörighet: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer http://regler.uu.se/.

Ansökan: Din ansökan önskas innehålla:

1) Ett kort brev där du beskriver dig själv, varför du vill doktorera och varför just du är lämplig för denna tjänst.

2) CV (max 2 sidor)

3) En vidimerad kopia av din masterexamen och dina kursbetyg.

4) Kopior (eller utkast) av ditt examensarbete på avancerad nivå och andra dokument, som t ex publikationer, som du önskar åberopa.

5) Namn och kontaktuppgifter till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: Snarast.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Thomas Lennerfors, thomas.lennerfors@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 5 januari 2021, UFV-PA 2020/4718.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand i Kemiteknik

Doktorand i Kemiteknik

12 maj 2021

Doktorand vid avdelningen för klinisk fysiologi

Doktorand vid avdelningen för klinisk fysiologi

12 maj 2021

En doktorand i Aerosolteknik

En doktorand i Aerosolteknik

12 maj 2021

12 maj 2021