Doktorand inom materialvetenskap i Sveriges neutronforskarskola - SwedNess

Doktorand inom materialvetenskap i Sveriges neutronforskarskola - SwedNess

Arbetsbeskrivning

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne:Teknisk Materialvetenskap

Detta projekt inom den svenska forskarskolan för neutronspridning - SwedNess (https://swedness.

se/) kommer att fokusera på kärnbildning vid fasomvandlingar. Fasomvandlingar är avgörande för att kunna skräddarsy materials mikrostruktur och egenskaper vid materialdesign samt förutsäga beteende under användning av materialen. Därför behövs en bra förståelse av fasomvandlingar vid t.ex. additiv tillverkning av metalllegeringar, tunnfilmsdeposition av keramiska beläggningar och under användning av metalliska kompositmaterial. Kinetiken hos fasomvandlingarna kontrolleras av kärnbildning, diffusion och interface mobilitet. Diffusion kan beskrivas väl medan det är svårare att beskriva interface mobilitet, men å andra sidan så är diffusionen begränsande i de flesta difussionsstyrda fasomvandlingar. Den minst förstådda mekanismen är kärnbildning. Det har varit svårt att studera kärnbildning experimentellt och den teoretiska utvecklingen har varit måttlig. På senaste tiden har det dock skett en snabb utveckling av experimentella och teoretiska metoder, vilket ger oss en god möjlighet att återigen studera kärnbildning för att utveckla ny grundläggande förståelse och sedan använda denna för att skapa modeller som bättre kan beskriva kinetiken hos fasomvandlingar. I detta projekt kommer vi därför att använda en kombination av in-situ neutron- och röntgenspridning för att studera kärnbildning. De nya insikterna kommer att användas för att utveckla bättre modeller för kärnbildning. Doktoranden kommer att arbeta huvudsakligen experimentellt och samarbeta med andra doktorander och seniora forskare som fokuserar på atomistisk och mean-field modellering.

Sökande har civilingenjörsexamen med inriktning mot materialvetenskap, teknisk fysik eller liknande

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av: professor Peter Hedström och professor Andrei Ruban. Handledning kommer även att ske av professor Joakim Odqvist.

Vi erbjuder
- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i samarbete med industrin och framstående universitet världen över https://www.kth.se/en/studies/phd/why-1.521017
- En arbetsplats med https://www.kth.se/om/work-at-kth/en-arbetsplats-med-manga-formaner-1.467932 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915
- Forskarutbildning vid ett lärosäte som är aktivt och stöttande i frågor som rör t.ex. arbetsvillkor, jämställdhet och mångfald samt studiemiljö.
- Arbete och studier i Stockholm med närhet till natur och hav.
- Deltagande i den svenska neutronforskarskolan SwedNess, en grupp om ca 40 doktorander från sex universitet med tät sammanhållning.
- Möjligheten att samarbeta multi-disciplinärt inom ett av materialvetenskapens viktigaste områden.

Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
- Krav på engelska motsvarande Engelska B/6, https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175.

Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,
- kunna samarbeta med andra,
- ha ett professionellt förhållningssätt och
- analysera och arbeta med komplexa frågor.
- goda kunskaper i engelska är ett krav och kunskaper i svenska är meriterande.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: doktorsexamen

Information om antagning och anställning 
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget

Fackliga representanter
Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)
Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
- Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda https://www.kth.se/en/studies/phd/admission-requirements-1.520175. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.
- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten

Övrigt
Strävan efter jämställdhet, mångfald och lika villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

Liknande jobb


31 mars 2021

Doktorand i sociologi

Doktorand i sociologi

31 mars 2021

Doktorand i datavetenskap

Doktorand i datavetenskap

31 mars 2021