Doktorand med ämnesdidaktisk inriktning

Doktorand med ämnesdidaktisk inriktning

Arbetsbeskrivning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss
Bakgrund
Karlstads universitet ledigförklarar en forskarutbildningsplats med avslutning mot doktorsexamen.

Doktorandplatsen utlyses inom ramen för En nationell forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärarutbildare – FontD. Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till förskola, grundskola, gymnasieskola (inklusive gymnasial vuxenutbildning) eller lärarutbildning. Vi vänder oss till lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenheter som gör det möjligt att undervisa på lärarutbildningen inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Av relevans för utlysningen är ett forskningsintresse inom ämnesdidaktik med inriktning mot något av följande ämnen/områden: biologi, fysik, kemi, tvärvetenskaplig naturvetenskap eller teknik.

Större pågående forskningsprojekt på Karlstads universitet där det finns goda möjligheter att anknyta ett doktorandprojekt och få handledning inbegriper: undervisning och lärande för hållbar utveckling, undervisning och lärande av begrepp och modeller i biologi, kemi och fysik, undervisning och lärande i teknisk yrkesutbildning, utomhusundervisning (outdoor education), undervisning och lärande i genetik och epigenetik, digitala och analoga läromedel i biologi och kemi – hur ett kunskapsinnehåll omvandlas till ett undervisningsinnehåll, digitalisering och laborativ verksamhet i fysikundervisningen. Det finns också goda möjligheter att utveckla egna ämnesdidaktiska idéer som du vill beforska.

Doktorandanställningen på Karlstads universitet ingår som en del av en större satsning på en nationell forskarskola (FontD5) med Linköpings universitet (campus Norrköping) som värduniversitet. Du kommer att erbjudas anställning och arbetsplats på Karlstads universitet, och samtidigt genomföra kurser under de två första åren på Linköpings universitet. Det innebär att du kommer att åka på tvådagarsinternat ca 4 gånger varje termin de två första åren. Forskarskolan beräknas starta 1 september 2020. Studierna leder till doktorsexamen. Du förväntas att aktivt delta i forskarskolans verksamheter och bidra till forskarmiljön på Karlstads universitet.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl åberopas skall dessa motiveras i ansökan.

Beroende på utbildningsbakgrund kan antagning ske till någon av följande forskautbildningsämnen: biologi (med ämnesdidaktisk forskningsinriktning), fysik, kemi (inriktning kemididaktik) eller pedagogiskt arbete. Pedagogiskt arbete är aktuellt om du har en lärarutbildning mot lägre åldrar eller intresse för teknikdidaktik eller tvärvetenskaplig naturvetenskap. I de nämnda forskarutbildningsämnena finns ytterligare krav om särskild behörighet. Aktuella studieplaner med specifika krav på behörighet finns tillgängliga här: https://www.kau.se/smeer/forskning/forskarutbildning.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid bifogade uppsatser och andra skriftliga publikationer, projektbeskrivning samt övriga meriter. Stor vikt fästs också vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme och ansvarstagande.

Villkor
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander.

Ansökan
Ansökan skall följa de instruktioner som ges på FontD5s hemsida (www.liu.se/forskning/fontd ). Blanketter som tillhandahålls på hemsidan ska fyllas i. Markera på ansökningsblanketten att ansökan gäller forskarutbildning vid Karlstads universitet i förstahand (alternativt andrahandsalternativ). På ansökningsblanketterna finns en ruta där det egna forskningsintresset ska beskrivas. Det kan gärna anknyta till en eller flera av ovanstående inriktningar, men även vara en egen idé. Ämnet måste dock relatera ämnesdidaktiskt till naturvetenskapernas (biologi, fysik, kemi eller tvärvetenskaplig naturvetenskap) eller teknikens didaktik. Kontakta gärna föreståndaren för SMEER för mer information, se nedan.

En elektronisk ansökan ska vara Linköpings universitet tillhanda senast 2020-03-20 och skickas via email till: fontd@liu.se. Ansökan skall vara märkt med Dnr. IBL-2020-00055.

Upplysningar och ämnesmiljö
Vid Karlstads universitet är lärarutbildning och ämnesdidaktisk forskning särskilt prioriterade. Den ämnesdidaktiska forskningen är organiserad runt centrumbildningar på Karlstads universitet, varav SMEER (Science Mathematics and Engineering Education Research) är den centrumbildning som utgör forskningsmiljön för naturvetenskapernas (biologi, fysik och kemi), matematikens och teknikens didaktik. Ämnesdidaktiska forskare från de olika ämnena utgör tillsammans forskningsmiljön, som förutom forskning och utbildning har en livaktig seminarieverksamhet och samverkan med olika institutioner, organisationer och lärosäten. Den ämnesdidaktiska forskningsmiljön finns beskriven på SMEERs hemsida: http://www.kau.se/smeer. Den antagna doktoranden kommer att bli en del av denna forskningsmiljö.

Information om doktorandtjänsten ges av:

Föreståndare för SMEER: Professor Niklas Gericke, E-mail: niklas.gericke@kau.se   Tel: 054-7001516

Mer information om den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD5) finns här: https://liu.se/forskning/fontd

Kontaktpersoner på detta företaget

Eva Johansson, verksamhetschef
033-616 3459
Anders Elmgren, medicinsk ansvarig, SU
0700-823349
Kent Olofsson, verksamhetschef, NU-sjukvården
0722-321869
Eva Johansson, verksamhetschef, SÄS
033-6163459
Enhetschef Peter Dorbell
033-616 11 97
Vårdförbundet Veronica Blomgren 033-616 45 78

Enhetsschef Maria Skogby 033- 616 19 23
Enhetsschef Peter Dorbell 033-61
Vårdförbundet Veronica Blomgren 033-616 45 78

Enhetschef Maria Skogby 033-616 19 23
Enhetschef Peter Dorbell 033-616 11
Vårdförbundet, Vivianne Johansson
033-616 18 95

Sammanfattning

  • Arbetsplats: DEVPORT AB
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 februari 2020
  • Ansök senast: 20 mars 2020

Besöksadress

GRUVSTUGUTORGET
KOPPARBERG

Postadress

Box 201
Hedemora, 77628

Liknande jobb


Doktorand i arkitektur

Doktorand i arkitektur

18 september 2020

18 september 2020

Doktorand (licentiat) i datadrivna smarta urban mobilitet

Doktorand (licentiat) i datadrivna smarta urban mobilitet

10 september 2020

Doktorand inom trådlösa nätverk

Doktorand inom trådlösa nätverk

10 september 2020