Internrevisor

Internrevisor

Arbetsbeskrivning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling är en grund för MSB:s arbete internt och gentemot Sveriges befolkning. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.


Internrevisionens uppgift är att tillhandahålla objektiv bedömning av myndighetens riskhantering, ledning, styrning och kontroll. Internrevisionen är också rådgivande och arbetar för ökad insikt om myndighetens interna styrning. Verksamheten är författningsstyrd och syftet är att stödja myndigheten i dess arbete att fullgöra sina uppgifter och nå verksamhetens mål. Internrevisionen leds av myndighetens internrevisionschef.MSB är en av ca 70 myndigheter med krav på en inrättad internrevision.

Internrevisionens uppgift är att granska myndighetens process för intern styrning och kontroll. Statlig internrevision är förordningsstyrd. Som internrevisorer arbetar vi också utifrån yrkesetisk kod och internationellt accepterade riktlinjer för yrkesmässig internrevision.

Processen för intern styrning och kontroll utgår från det internationellt erkända ramverket COSO Internal Control. Ramverket ligger också till grund för förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Internrevisionen använder ramverket för att utvärdera och utveckla verksamheten.

Myndighetens interna styrning och kontroll ska vara utformad så att MSB med rimlig säkerhet uppnår en effektiv verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering. Ytterst vilar ansvaret för detta på myndighetsledningen, men alla chefer och medarbetare har delansvar. Vissa roller och funktioner utgör ansvarslinjer, där varje nivå bidrar till en helhet.

Internrevisionen ska i sitt revisionsarbete stödja myndigheten med att fullgöra verksamhetens uppgifter och mål. Internrevisionens ansvar och roll i den interna styrningen och kontrollen är att objektivt, oberoende och riskbaserat granska och lämna sin bedömning av hur väl den interna styrningen och kontrollen är utformad och fungerar inom ett visst område. Internrevisionen granskar hela myndighetens verksamhet och rapporterar resultatet till MSB:s generaldirektör.

Vi arbetar proaktivt och prioriterar att, genom rådgivning, hjälpa myndigheten att stärka den interna styrningen och kontrollen för att undvika brister, snarare än att upptäcka dem i efterhand. Vi lägger stor vikt vid att tillföra värde genom att bidra till verksamhetens ständiga utvecklingsarbete.

Vi har ett nära samarbete på internrevisionen, men behöver även kunna ta egna initiativ. Vi finns på två orter och kommunicerar och samarbetar mellan orterna med hjälp av digitala verktyg, men vi behöver också träffas. Resor förekommer i tjänsten.

Internrevisionen vid MSB leds av en avdelningschef och består för närvarande av tre revisorer.

Dina arbetsuppgifter

Du kommer att både delta i och leda granskningar från planering till genomförande och rapportering. Du följer även upp åtgärder utifrån genomförda revisioner.

Arbetet innefattar även att aktivt bevaka olika områden för att löpande identifiera , analysera och värdera eventuella risker. Du deltar vid internrevisionens riskanalyser och revisionsplanering och medverkar aktivt i utvecklingen av internrevisionens metod och arbetssätt.

Din kompetensprofil

Vi söker dig som har:

- en akademisk examen inom ekonomi, samhällsvetenskap, juridik eller liknande som vi bedömer likvärdig
- minst tre års erfarenhet av revision, riskhantering, utvärderingar och/eller motsvarande erfarenhet från andra eller tredje ansvarslinjen som vi bedömer relevant
- erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och kunskap om de regelverk som omgärdar statlig verksamhet

Meriterande är:

- erfarenhet av it-revision
- relevant yrkescertifiering
- kunskap om den revisionsmetodik som ska tillämpas genom International Professional Practice Framework (IPPF)
- kunskap om COSO:s ramverk Internal Control
- erfarenhet inom samhällsskydd och beredskap

Som person:

- är du tydlig i din kommunikation, med mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
- är du analytisk, strukturerad, självgående, initiativtagande och noggrann
- har du förmågan att sätta dig in i komplexa frågeställningar och att se helheter och samband
- har du hög integritet, personlig mognad och ett gott omdöme
- har du lätt för att samarbeta, relatera till andra människor och bygga nätverk

Anställningsform

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Karlstad. MSB tillämpar provanställning. Resor förekommer i tjänsten.

Svenskt medborgarskap

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.

Vill du få mer information?

Kontakta chefen för internrevisionen Mikaela Frick. Fackliga företrädare är Jan Karlsson (ST), Ann-Britt Paradis (Seko) och Jörgen Mähler (Saco-S). Samtliga nås via växelnumret 0771-240 240

Din ansökan

ska vara inkommen till MSB senast 6 jan 2021, märkt med referensnummer 2020/175. Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


Vice President and Head of Internal Audit

Vice President and Head of Internal Audit

12 maj 2021

Tre söker DPO till prisvinnande team

Tre söker DPO till prisvinnande team

12 maj 2021

Compliance Officer till If

Compliance Officer till If

11 maj 2021