Lärare till Konradsbergsskolan, franska och engelska 100%

Lärare till Konradsbergsskolan, franska och engelska 100%

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Arbetsplatsbeskrivning
Konradsbergsskolan ligger på Kungsholmen och är en kommunal grundskola åk 4–9.

Skolan är organiserad i årskursvisa arbetslag som leds av arbetslagsledare. Till skolan hör också en CSI-grupp, med inriktning på särskilda behov, för årskurserna 1–6. Skolans CSI grupp tar emot elever från hela Stockholms kommun och i dessa verksamheter finns hög specialpedagogisk kompetens. Skolan växer snabbt och elevantalet har ökat det senaste året vilket ställer ytterligare krav på organisation och kompetens. Som nystartad verksamhet pågår ett spännande utvecklingsarbete i formandet av skolan. Skolledningen består av rektor och biträdande rektorer med övergripande funktioner över alla stadier för att få en jämn och rättvis kvalitet där allas kompetens tillvaratas till fullo. Ledningsgruppen som består av skolledning och arbetslagsledare som träffas varje vecka för att följa upp, utvärdera och planera skolans arbete och resultat. Organisationsstrukturen med regelbundna kvalitativa resultatuppföljningar, där personal träffas varje vecka för att följa upp elevernas resultat och mående, ser vi har varit framgångsrik för elevernas måluppfyllelse. Organisationsstrukturen stödjer effektivt elevernas lärande och medarbetarnas kompetensutveckling. I skolans drivs ett aktivt utvecklingsarbete med stöd av våra utvecklingsledare och specialpedagoger som utgår från aktuell forskning. Vi har höga förväntningar på alla elevers förmåga att utvecklas och alla elevers rätt till utbildning är huvudfokus i vårt uppdrag. Det centrala läget gör att det finns goda möjligheter att lätt ta del av stadens stora kulturutbud. Biblioteket på Konradsberg Campus är bemannat med bibliotekarie på heltid och är en viktig del av skolans pedagogiska verksamhet. Här finns en fritidsklubb som organiserar skolans rast- och rörelseaktivitet. CSI Konradsberg har ett fritidshem för åk 1–6. Vi har ett aktivt demokratiarbete som genomsyrar hela verksamheten. Skolans elevråd är engagerat med representanter från alla klasser. Vi lägger stor vikt vid förebyggande arbetsmiljö- och elevhälsoarbete. Med ett gott bemötande, ett gemensamt förhållningssätt och generella anpassningar för att kunna inkludera alla elever i undervisningen stärks likvärdigheten på skolan. Vi har ett väl fungerande och prisbelönat elevhälsoteam som arbetar främjande och förebyggande med elevhälsofrågor. Elevhälsoteamet handleder personal utifrån sina professioner och har en viktig del i den pedagogiska planeringen. Varje vecka följer arbetslagen upp elevernas resultat, frånvaro och mående. Skolan kompetensutvecklar löpande personal inom UDL (Universal Design för Learning). Detta har bidragit till att lärare har ett gemensamt arbetssätt, som bygger på förutsägbarhet genom kända strukturer. Alla elever på Konradsbergsskolan har en egen digital enhet. På skolan finns hög kompetens att använda digitala resurser i den ordinarie undervisningen och som ett redskap när elever behöver anpassningar samt i kommunikation inom skolan och med elever och våra vårdnadshavare.

Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som är legitimerad lärare i franska och engelska. Du kommer att arbeta tillsammans med kompetenta och behöriga kollegor, där samplanering och kollegialt förhållningssätt är viktiga arbetssätt för att utveckla kompetens och undervisning. Du ska drivas av att kunna möta elevers olikheter och ge eleverna de bästa förutsättningar att utvecklas och nå goda studieresultat. Du ska ha ett elevnära förhållningssätt och kunna använda din relationella kompetens i ditt uppdrag för elevers utveckling. Du har ett tydligt ledarskap i din undervisning och är intresserad av ett aktivt mentorskap. Du ska vara intresserad av ämnesutveckling i dina ämnen och dela med dig av dina kunskaper. Under läsåret 21/22 kommer vi som ett utvecklingsområde fortsätta fokuserat på språkutvecklande arbetssätt, och ser gärna att du har erfarenhet och kompetens inom detta. Konradsbergsskolan är en ny skola med medarbetare som är intresserade av och har en vilja att utveckla skolan tillsammans med elevhälsa och skolledning. Vi söker dig som vill vara en av våra nya lagkamrater och bidraga till vår verksamhet. 

Kvalifikationer
Relevant utbildning, goda kunskaper inom dina ämnen och några år inom läraryrket.

Vi ser gärna att du har hög vana att anpassa din undervisning för att ge alla elever möjlighet till att utvecklas så långt som möjligt inom ditt ämne. Att du har höga förväntningar på dina elevers förmåga att utvecklas. Du ska ha god erfarenhet av bedömningsfrågor.
Du ska ha intresse och vana att driva utveckling inom ditt ämne tillsammans med dina kollegor. Du ska ha vana att arbeta med ett aktivt mentorskap och ha elevens bästa och rätten till utbildning i fokus.

Erfarenhet av samplanering, ämnesövergripanande samplanering
Övrigt
Skolan finns på ett Campusområde med möjlighet till samverkan med andra skolverksamheter. Inom området finns ett gymnasium med närhet till lärare som undervisa där. Du hittar oss på FB och Instagram under Konradsbergsskolan

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Lärare Sva ev i kombination med annat ämne, Vallbacksskolan

Lärare Sva ev i kombination med annat ämne, Vallbacksskolan

17 september 2021

Grundskollärare i Sv/Eng till Västangårds skola

Grundskollärare i Sv/Eng till Västangårds skola

17 september 2021

Lärare för undervisning i särskild undervisningsgrupp

Lärare för undervisning i särskild undervisningsgrupp

17 september 2021

Socionom i skolan

Socionom i skolan

17 september 2021