Miljöutredare med inriktning vattenförvaltning

Miljöutredare med inriktning vattenförvaltning

Arbetsbeskrivning

Miljö- och klimatnämndens uppdrag är att vara drivande i stadens miljöarbete samt i skyddet av människors hälsa och miljön. I praktiken betyder det att miljöförvaltningen driver och samordnar stadens arbete inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling och därunder stödjer och driver på arbetet med att genomföra stadens miljö- och klimatprogram och nyttjandet av stadens miljöledningssystem. Dessutom har vi i vår myndighetsroll ansvar för tillsyn, prövning och kontroll enligt bland annat miljöbalken, samt livsmedels-, alkohol- och tobakslagarna. Detta också med syfte att skydda människors hälsa och miljön. Mer information om miljöförvaltningen och Göteborgs stad hittar du på www.goteborg.se.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och arbeta för en hållbar stad och en god livsmiljö i Göteborg? Avdelningen Stadsmiljös uppdrag är att driva och samordna den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad. Vi gör detta bland annat genom att ta fram underlag för politiska beslut, baserade på den senaste kunskapen såsom forskning och mätningar inom området och på våra analyser av densamma. Avdelningen ansvarar för att driva och samordna det av stadens arbete som följer av Europaparlamentets och rådets havsmiljödirektiv och vattendirektiv. Avdelningen samordnar stadens arbete som följer av direktivens åtgärdsprogram, inklusive rapportering, samt vara stadens kontakt gentemot vattenmyndigheten och vattenråd samt vattenvårdsförbund. Arbetet drivs genom Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus och Lokala åtgärdsprogram för kommunens huvudavrinningsområden. Förvaltningen är huvudansvariga för implementering och uppföljning av åtgärdsplanen och de lokala åtgärdsprogrammen. Förvaltningen har också ansvar för och medverkar i ett antal av åtgärderna. Avdelningen ansvarar även för miljöövervakning inom ekologi och bidrar till Göteborgs Stads planprocess.

Vi söker en medarbetare med limnisk kompetens, för strategiskt arbete med frågor som rör vattenförvaltning. Du kommer att ingå i olika arbetsgrupper och nätverk som driver stadens vattenfrågor samt själv arbeta med utrednings- och utvecklingsarbete utifrån förvaltningens politiska uppdrag. Du kommer att ansvara för och medverka i planering, upphandling och analys av förvaltningens limniska miljöövervakning. Du kommer arbeta med att besvara olika typer av remisser och lämna synpunkter på miljöprövningar inom vattenmiljöområdet. Du kommer även att arbeta med uppföljning och utveckling av åtgärderna i Åtgärdsplan för god vattenstatus och för att möjliggöra åtgärder i enlighet med stadens lokala åtgärdsprogram för kommunens huvudavrinningsområden.

Vi erbjuder ett utåtriktat och omväxlande arbete med många kontakter inom och utanför staden. Förvaltningen präglas av utveckling och framåtanda och vi har engagerade medarbetare med breda, djupa och varierade kompetenser. Vi arbetar digitalt i aktivitetsbaserade lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, semesterväxling, friskvårdsbidrag och cykelförmåner.KVALIFIKATIONER
Du har relevant högskole- eller universitetsexamen i limnologi, sötvattensekologi eller motsvarande. Du har goda kunskaper och flerårig erfarenhet inom strategiskt arbete med vattenförvaltningsarbete i limniska miljöer. Du har också erfarenhet av limnisk miljöövervakning. Det är önskvärt om du har erfarenhet av att analysera och visualisera i GIS. Du har god kunskap om miljölagstiftning relaterad till vattenmiljöfrågor. Du är erfaren inom ledning av projekt och uppdrag. Vi ser gärna att du har arbetat i en offentlig verksamhet och har förståelse för den politiska struktur som förvaltningen verkar i.

Uppdraget kräver att du är analytisk och att du har en kommunikativ förmåga. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har god samarbetsförmåga samt är strukturerad vilket innebär att du planerar uppgifter och projekt. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad eller komplex information. Du tar initiativ och ansvar för att arbetet går framåt, oavsett om du arbetar ensam eller tillsammans med andra. Du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du tänker långsiktigt och har ett brett perspektiv på arbetsrelaterade frågor. Du har en helhetssyn och förmåga att analysera nuläget samt kan använda din analys för att metodiskt planera framåt.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare på Enheten för miljöprövning

20 mars 2024

Naturvårdshandläggare inriktning områdesskydd

13 mars 2024

Miljöhandläggare inom tillsyn, visstid

5 mars 2024