Postdoktor

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Historiska institutionen ingår i Historisk-filosofiska fakulteten och har idag ca 70 medarbetare och ca 800 studenter i verksamheten som bedrivs i Uppsala och vid Campus Gotland.

Till institutionen hör också Hugo Valentin-centrum. För mer information, se www.hist.uu.se

Hugo Valentin-centrum (HVC) är ett tvärvetenskapligt centrum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: studiet av kulturella, sociala och politiska fenomen och förändringsprocesser relaterade till den etniska dimensionen i mänskligt liv, respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies). Det förra området rör studiet av minoriteter och etniska relationer i vidare mening, med fokus på migration, språklig och kulturell revitalisering, integration, diskriminering, samt politiska och sociala förhållanden i mångkulturell kontext. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund. Denna utlysning avser en anställning med språkvetenskaplig inriktning, särskilt språksociologi

Arbetsuppgifter: I en postdoktors arbetsuppgifter ingår i huvudsak forskning, men även viss administration, samt att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter motsvarande högst 20% av anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens inom språkvetenskapligt område och visat pedagogisk skicklighet, samt har de personliga egenskaper som krävs för att fullfölja anställningen väl. Främst kommer den i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst tre år före ansökningstidens utgång. 

Bedömningsgrunder: Särskild vikt fästs vid den sökandes förutsättningar att bidra till forskningen inom området, men även den pedagogiska och administrativa skickligheten kommer att tas i beaktande. En 5 sidor lång beskrivning av den forskning som sökanden avser utföra vid HVC skall bifogas ansökan. Denna bör innehålla en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en tidsplan för projektets genomförande, samt en förteckning över sökandens fem mest betydelsefulla publikationer. I beskrivningen bör dessutom tydligt anges hur det tänkta projektet anknyter till pågående forskning vid HVC och/eller bidrar till verksamhetens förnyelse, samt hur, var och när sökanden avser att presentera resultaten. Vi välkomnar särskilt ansökningar med inriktning på nationella minoriteter i Norden.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Vidare ska förmåga att självständigt planera, initiera, leda och utveckla forskning, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Övrig skicklighet: Administrativ skicklighet är betydelsefull för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Administrativ skicklighet visas bland annat genom förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt och för ändamålet anpassat sätt samt genom förmåga att ange och hålla tidsramar. Till skickligheten räknas övergripande verksamhetsplanering, förmåga att initiera och driva nätverk, organisera konferenser, samt skicklighet i att hantera resurser på ett sätt som gagnar verksamheten. Sökanden förutsätts ha goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta: 

- Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas.
- Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och annan verksamhet. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.
- Förteckning över de fem vetenskapliga och pedagogiska samt populärvetenskapliga arbeten som åberopas. Åberopade arbeten rangordnas enligt relevans för ansökan. Det skall dessutom tydligt framgå vilka skrifter som tillhör kategorierna monografier, referee-granskade tidskriftsartiklar och bokkapitel. Åberopade publikationer skall bifogas ansökan.
- Projektbeskrivning på 5 sidor, som tydligt anknyter till forskningsfronten i ämnet.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år. 

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av 
Hugo Valentin-centrums föreståndare Tomislav Dulic, tel. 018-471 6395, e-post tomislav.dulic@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 mars 2017, UFV-PA 2016/4067.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Magnus Öberg
018-4710000

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Uppsala universitet, Uppsala
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast lön
  • 100%. Tillträde: efter överenskommelse visstidsanställning
  • Publicerat: 10 februari 2017

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Första forskningsassistent 50 %

19 januari 2021

Forskare i historia

Forskare i historia

20 december 2020

Första forskningsassistent 90 %

16 november 2020

Postdoktor i arkeologi eller historia

Postdoktor i arkeologi eller historia

14 oktober 2020