Postdoktor i kultur- och ekonomisk geografi

Postdoktor i kultur- och ekonomisk geografi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning.Institutionen söker en postdoktor i kultur- och ekonomisk geografi inriktad mot utvecklingsgeografi, GIS och fjärranalys

Arbetsuppgifter
Anställningen innehåller forskning (minst 80%) och undervisning/institutions tjänstgöring (max 20%).

Anställningen är i huvudsak kopplad till forskning inom projekten Combining Deep Learning, Transfer Learning and Satellite Imagery to Estimate Agricultural Intensification in Data Poor Regions of the World (Crafoordska stiftelsen) och Jordbrukets strukturomvandling i Afrika söder om Sahara studerat med hushållsdata, satellitbilder och maskininlärning (Vetenskapsrådet).

Syftet med projektet är att estimera indikatorer på jordbruksintensifiering genom att kombinera satellitbilder och maskininlärning. Vi gör detta genom att utnyttja nya kunskaper inom maskinlärning som i delar påminner och de tekniker som används för t ex ansiktsigenkänning. Mer specifikt så tillämpar vi djupinlärning och kunskapsöverföring på satellitbaserade proxies för jordbruksproduktion och hushållsdata över jordbrukets produktion och skötsel. Det övergripande syftet kan brytas ner till en sammanhållen forskningsfråga: Till vilken grad kan jordbruksintensifiering identifieras från satellitbilder? Utifrån en mångfald av datakällor och metoder kommer projektet att kunna identifiera och estimera intensifiering i byar och regioner som inte tidigare karterats. Projektet kommer därmed bidra till att stärka statistikförsörjningen i datafattiga regioner som saknar nödvändig infrastruktur och administrativa resurser.

Den anställde postdoktorn kommer att bidra till huvudprojekten på följande vis:
För det första, genom att fortsätta det påbörjade arbetet med att identifiera relevanta indikatorer från hushållsdata och koppla dem till rumsliga egenskaper och objekt. För det andra, att genomföra en genomgång av den vetenskapliga litteraturen omkring jordbruksintensifiering och särskilt den kopplad till fjärrananalys. Det finns också stora möjligheter att utveckla egna forskningsfrågor, teorier och metoder inom ramen för projektet men även bidra till uppkomna arbetsuppgifter inom huvudprojektet.

Kvalifikationer och bedömningskriterier
För att anställas som postdoktor krävs att kandidaten har en doktorsavhandling i ett för anställningen relevant forskningsområde/ämne, dvs. i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller annan relevant samhällsvetenskapligt eller interdisciplinärt ämnesområde. Doktorsexamen måste vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång.

Vidare förväntas kandidaten att ha dokumenterad forskningserfarenhet i åtminstone ett av följande forskningsfält: kulturgeografi eller utvecklingsgeografi. Därtill förväntas kandidaten ha kvalitativa och kvantitativa forskningserfarenheter och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med GIS och fjärranalys.

Bedömningskriterierna för tjänsten baseras i första hand på förmågan att utveckla och utföra högkvalitativ forskning relevant för området. I tillägg bedöms också pedagogisk erfarenhet/skicklighet. Sökande förväntas kunna visa och dokumentera sin forskningskapacitet genom kvalitén på doktorsavhandling och/eller via andra publikationer.

De sökande bedöms utifrån följande kriterier:
• Forskningsplanens relevans och styrka
• Relationen mellan forskningsplan och det arbete som förväntas bedrivas i ovanstående projekt
• Kvaliten och relevansen av tidigare utförd forskning i relation till anställningens krav
• Andra kvalifikationer som kan visa på den sökandes forskningsskicklighet
• Pedagogisk kompetens och undervisningsfärdigheter inom ämnen som är relevanta för institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi.
Flytande engelska (i tal och skrift) är vidare ett krav.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska vara skriven på engelska och innehålla:
1. CV
2. Kopia på ditt doktorsexamensbevis och tagna kurser
3. Lista över publikationer
4. Upp till 3 stycken representativa publikationer
5. Forskningsplan (max 5 sidor) som visar vilken forskning som avses att bedrivas och hur denna hänger samman med inriktningen i de forskningsprojekt som beskrivits ovan
6. Två rekommendationsbrev från akademin
7. Intyg från andra erfarenheter och kompetenser som är relevanta för positionen tex. policyarbete.

Sökande ska i sin ansökan skriva när de kan börja en eventuell anställning.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max två år enligt Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor (Arbetsgivarverket). En anställning som postdoktor är tänkt som ett inledande steg i karriären och som specialiserar sig inom forskning. Postdoktorn som anställs förväntas bo eller flytta till regionen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


16 april 2021

Forskare i Aerosolteknik

Forskare i Aerosolteknik

16 april 2021

16 april 2021