Postdoktor inom föroreningars mobilisering och transport i grundvatten

Postdoktor inom föroreningars mobilisering och transport i grundvatten

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2020-12-31.

Projektbeskrivning
Projektet behandlar föroreningsplymer som bildas genom kontakt mellan förorenad mark och grundvatten. Målsättningen är att undersöka var och hur aktuella regionala till globala miljöförändringar, inklusive klimatförändringar samt ändrad markanvändning, kan ha ändrat föroreningars mobilisering och transport.

Genom fallstudie kommer projektet även att undersöka hur föroreningars mobilitet kan minskas genom innovativa åtgärder. Arbetshypotesen är att aktuella miljöförändringar har lett till att grundvattennivåer och grundvattenflöden har ändrats signifikant i vissa regioner, med påverkan på föroreningarnas mobilitet.

Projektet innebär storskalig analys av hydrogeologiska data från exempelvis Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och motsvarande organisationer i andra länder, med fokus på tidsserieanalys av historiska grundvattennivåer. Analys av klimat- och markanvändningsdata ingår också. 

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar forskning om föroreningsplymer i grundvatten, påverkan från aktuella miljöförändringar, samt åtgärder för att minska föroreningars mobilitet. Detta inkluderar statistisk analys samt tolkning av hydrogeologiska data och klimat- / markansvändningsdata, analys och visualisering med geografiska informationssystem (GIS), samt numerisk modellering och tolkning av modellresultat. 

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, forskningsfärdigheter och erfarenheter av numerisk modellering, geografiska informationssystem (GIS), samt hydrologisk / hydrogeologisk / geokemisk / hydroklimatologisk tolkning av omfattande fält- och laboratorie-dataset.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av Jerker Jarsjö, tfn 076-205 8673, jerker.jarsjo@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter


• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument


• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 november 2020
  • Ansök senast: 31 december 2020

Liknande jobb


Vattenhandläggare - Grundvatten

Vattenhandläggare - Grundvatten

23 november 2020

9 november 2020