Professor i ekonomisk historia

Professor i ekonomisk historia

Arbetsbeskrivning

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2021-12-30.

Ämne/ämnesbeskrivning
Ekonomisk historia är studiet av produktion, reproduktion, fördelning och konsumtion, och de föränderliga sociala samt institutionella förutsättningar för detta. Ekonomisk-historisk forskning präglas av teoretisk pluralism och metodbredd, som innebär att både kvantitativa och kvalitativa metoder används, t. ex. ekonometri, diskursanalys, muntlig historia och källkritiska arkivstudier. Inom ämnet ryms flera olika fält så som företagshistoria, prishistoria, socialhistoria, arbetslivshistoria, miljöhistoria, historisk demografi och genusarbetsdelning. Vid institutionen bedrivs forskning inom flera av dessa områden och under långa historiska perioder.

Arbetsuppgifter
Övergripande ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet samt utveckling av detsamma. Undervisning och handledning inom utbildning på samtliga nivåer samt egen forskning. Information om forskning och utvecklingsarbete och medverkan i planering av forskningsprojekt. Planering (inkl. ansökningar om forskningsmedel för egen och andras forskning) och ledning av samt medverkan i forskningsprojekt. Uppdrag av administrativ art, inkl. ledningsuppdrag på institutions- och övriga nivåer inom Stockholms universitet, kan också förekomma.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser inom ekonomisk historia som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Även planering och ledning av forskning ska tillmätas betydelse.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning inom såväl grund- och avancerad nivå som forskarnivå.

Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad och på ett sådant sätt att både omfattning och kvaliteten kan bedömas.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Även forskningens omfattning ska tillmätas betydelse. Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten ska också beakta graden av självständighet när det gäller att bidra till internationell vetenskaplig diskussion via internationell publicering.

Stor vikt fästs vid:


• dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor,
• framgångsrik forskarhandledning visad genom aktiv handledning av minst en forskarstuderande fram till godkänd disputation,
• administrativ skicklighet,
• förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete, samt
• att framgångsrikt ha planerat, sökt, erhållit, utvecklat och drivit forskningsprojekt från externa finansiärer.

Meriterande är följande:


• Högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande om minst 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
• Genomgången forskarhandledarutbildning.

Övriga upplysningar
Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland professorerna ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng och forskarhandledarutbildning, och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, ska genomgå sådana utbildningar under de två första åren av anställningen.

Vi ser gärna att ansökan skrivs på engelska då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år vid behov kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Magnus Petersson, tfn 08-163162, magnus.petersson@ekohist.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Nathaniel Morris tfn 08-163311, nathaniel.morris@su.se.

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

Universitetets anställningsordning och anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Stockholms universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 16 november 2021
  • Ansök senast: 30 december 2021

Liknande jobb


Research Scientist

Research Scientist

13 januari 2022

12 januari 2022

Postdoktor i litteraturvitenskap

12 januari 2022