Professor i historia med inriktning mot modern historia

Professor i historia med inriktning mot modern historia

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.
Historiska institutionen ingår i den historisk-filosofiska fakulteten och har i dag cirka 70 medarbetare som bedriver forskning och undervisning om svensk och internationell historia ur politiska, sociala, ekonomiska och kulturella perspektiv.

Vid institutionen bedrivs utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom forskarutbildningen. En viktig del i institutionens uppdrag är utbildning av blivande lärare i historia. Till institutionen hör även Hugo Valentin-centrum, vars huvudsakliga uppgift är att bedriva forskning och viss utbildning inom områdena den etniska dimensionen i mänskligt liv samt Förintelse- och folkmordsstudier. Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd och gäller ett tidsspann från medeltid till 2000-tal. Undervisning bedrivs på svenska och engelska. För mer information, se http://www.hist.uu.se/.

Beskrivning av ämnesområdet: Tjänstens ämnesområde omfattar historia efter 1850.

Arbetsuppgifter: Ansvar för forskning samt utbildning inom ämnesområdet inklusive utveckling av desamma. Undervisning och handledning inom samtliga institutionens kurser och nivåer. Kursutveckling på olika nivåer. Information om forskning och samverkan med externa aktörer samt att företräda historieämnet i olika sammanhang. Egen forskning.

En viktig uppgift för innehavaren av anställningen är att medverka i, planera och leda forskningsprojekt samt aktivt ansöka om forskningsmedel både för egen och andras forskning. Ytterligare en viktig uppgift är att knyta olika utbildningsnivåer till varandra och till institutionens forskning. Innehavaren av anställningen ska vara beredd att åta sig olika typer av ledningsuppdrag såväl på institutionsnivå som på andra nivåer inom Uppsala universitet. Administration ingår i tjänsten.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen inom historia eller närliggande ämnesområden.

Det krävs att den vetenskapliga och pedagogiska skickligheten är relevant för anställningens ämnesområde och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Dokumentationen ska visa att den sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren.

Det krävs att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa och administrera på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa och administrera på svenska förutsättas kunna använda svenska som arbetsspråk inom två år.

Observera att detta är en förkortad version av annonsen. För att se den fullständiga annonsen vänligen klicka på "Ansök här" eller se Uppsala universitets hemsida: https://uu.se/jobb/.

Personliga förhållanden (föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Fullständig ansökan som inges via Uppsala universitets rekryteringssystem ska omfatta:

- Ansökningsbrev
- Bilageförteckning
- Curriculum Vitae
- Redovisning av vetenskapliga meriter (inklusive redogörelse för framtida forskningsplaner)
- Redovisning av pedagogiska meriter (inklusive handledning inom utbildning på forskarnivå)
- Redovisning av ledningsskicklighet
- Redovisning av övriga meriter
- Publikationsförteckning (inklusive förteckning över expertgranskade publikationer)
- Vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas (max 10 stycken)  
- Lista med referenspersoner (max 2 stycken)

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten vid Historiska institutionen, prefekt@hist.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 18 maj 2021, UFV-PA 2020/3831.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Professor i Kvantteknologi

Professor i Kvantteknologi

1 juli 2022

1 juli 2022

1 juli 2022