Professor i medicinsk genetik

Professor i medicinsk genetik

Arbetsbeskrivning

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Professor i medicinsk genetik

med placering vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Ämnesområde
Medicinsk genetik

Beskrivning av ämnesområdet
Målet är att förstå hur arvsmassan fungerar och hitta orsaker till metabola sjukdomar, cancer, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och medfödda missbildningar. Genom att studera den genetiska variationen hos människa ökar vi kunskapen om människans evolution.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som professor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund-, avancerad- och forskarnivå. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

Den primära uppgiften för innehavaren av denna anställning är att etablera en internationellt konkurrenskraftig forskargrupp och vidareutveckla forskningen inom medicinsk genetik och implementera ny kunskap inom fältet i undervisningen tillsammans med andra forskare vid fakulteten. Den sökande förväntas därför ha en internationellt etablerad forskningsprofil inom området medicinsk genetik, vilken befästs i relevanta publikationer i högkvalitativa internationella vetenskapliga tidskrifter, visad förmåga att som huvudsökande attrahera forskningsmedel från nationella och internationella finansiärer i bredkonkurrens samt aktivt deltagande i lokala och internationella forskningssamarbeten och nätverk. Den sökande förväntas fortsatt verka som en internationellt konkurrenskraftig framstående forskare och utveckla forskning och utbildning vid fakulteten i samarbete med andra till förmån för läkarvetenskapen, hälso- och sjukvården och till gagn för samhället i stort. Dokumenterad kunskap och förmåga att implementera storskaliga sekvenseringsmetoder är meriterande.

I denna anställning kommer ingå att delta i utvecklingen och driften av nationella satsningar inom medicinsk genetik såsom Genome Medicine Sweden, Clinical Genomics, och Science for Life Laboratories.

Undervisningen kommer i denna anställning att ske på svenska och engelska. 

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten, i andra hand pedagogisk skicklighet samt administrativ skicklighet och ledarskap, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Samverkansuppgiften är en integrerad del av lärosätets forsknings- och utbildningsuppdrag, där förmågan att använda samverkan med det omgivande samhället som ett medel för att stärka utbildningens och forskningens kvalitet, relevans, spridning, tillgängliggörande och nyttiggörande kan utgöra en bedömningsgrund.

Samverkan inom utbildning visas genom förmåga och skicklighet i att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang, i syfte att säkra utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på både svenska och engelska.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från medicinska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökningsförfarande
Du söker denna anställning via liu.se 

Lika villkor


Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 april 2022
  • Ansök senast: 19 maj 2022

Liknande jobb


Professor i sociologi

Professor i sociologi

29 juni 2022

Biträdande professor i informationssystem

Biträdande professor i informationssystem

29 juni 2022

Expert inom obstetrik och gynekologi

Expert inom obstetrik och gynekologi

27 juni 2022

Professor i Sociologi

Professor i Sociologi

23 juni 2022