Professor i pediatrisk omvårdnad

Professor i pediatrisk omvårdnad

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Institutionen för kvinnors och barns hälsa är en internationell och mångprofessionell institution med fokus på kvinnors, föräldrars och barns hälsa och välfärd.

Det globala hälsoperspektivet är alltid närvarande, och vi samarbetar över professioner och kliniska områden, både inom utbildning och inom forskning. Anställningen som professor är förenad med anställning som specialistsjuksköterska inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom på Akademiska barnsjukhuset.

Beskrivning av ämnesområdet: Pediatrisk omvårdnad inrymmer hälsa och sjukdomar hos nyfödda barn och barn upp till 18 års ålder. Ämnet inkluderar identifiering av behov, främjande av hälsa, förebyggande vård, och behandling av barn för att nå bästa möjliga hälsa och välbefinnande. Pediatrisk omvårdnad fokuserar inte bara på barnen utan också på deras föräldrar och andra familjemedlemmar, och tillhandahålls i interprofessionella team. Evidensbaserad pediatrisk omvårdnad är beroende av framgångsrik implementering av klinisk patientnära forskning.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet pediatrisk omvårdnad, samt därmed sammanhängande lednings- och organisationsuppgifter. Till arbetsuppgifterna hör också egen forskning och klinisk tjänstgöring samt att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (HF 4 kap 3 §). Enligt Anställningsordning för Uppsala universitet (AO) gäller som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl (AO § 5).

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög internationell och nationell kvalitet. Den sökande ska ha visat skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning, ha visat förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag samt uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarnivå. Den sökandes bidrag till det internationella och nationella vetenskapssamhället kommer att bedömas bland annat utifrån kvalitet och omfattning av vetenskaplig publicering i de inom ämnet mest relevanta publiceringskanalerna.

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom meriter inom utbildning och undervisning (se AO§ 23). Därutöver ska den sökande uppvisa väl dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå och avancerad nivå. En förutsättning för att pedagogisk skicklighet ska anses föreligga är genomgången, för verksamheten relevant, högskolepedagogisk utbildning, omfattande minst tio veckor, eller motsvarande kunskaper. Om det föreligger särskilda skäl kan den högskolepedagogiska utbildningen genomföras under de första två anställningsåren. Den pedagogiska utbildningen ska inkludera forskarhandledarutbildning.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska om inte särskilda skäl föreligger. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska förutsättas erhålla denna förmåga inom två år.

För behörighet krävs att den sökande är legitimerad sjuksköterska med examen som specialistsjuksköterska med inriktning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom. För behörighet till denna anställning krävs legitimation som sjuksköterska eller att sökande senast ansökningsdagen har ansökt hos Socialstyrelsen om svensk legitimation som sjuksköterska. Den sökande ska dock senast vid beslut om anställning ha erhållit svensk legitimation som sjuksköterska.

För bedömningsgrunder och övrig information, se https://www.uu.se/jobb

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb


Professor i digitala kulturer

Professor i digitala kulturer

26 november 2020

25 november 2020

18 november 2020