Professor tillika ämnesföreträdare i elektroniksystem

Professor tillika ämnesföreträdare i elektroniksystem

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Forskningsämnet elektroniksystem är centralt för att Luleå tekniska universitet aktivt ska kunna delta och bidra till utvecklingen inom strategiskt viktiga områden kring styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system. Området knyter an mot angränsande forskningsområden som rymdtekniska system, cyberfysiska system, robotik och AI, maskininlärning samt kommunikations- och beräkningssystem

Ämnet är ett av Luleå tekniska universitets äldre forskningsämnen och har stor betydelse för flertalet utbildningar och strategiska forskning- och innovationsområden. Ämnet leds för närvarande av en tillförordnad ämnesföreträdare och i samband med omprövning av forskningsämnet har ämnesbeskrivningen reviderats för att fokusera på elektronikdesign, elektromagnetisk kompatibilitet och sensorteknik inom olika tillämpningsområden. Ämnet förväntas leda forskning och forskningsbaserad utbildning inom ämnet samt att driva och utveckla forskningssamarbeten  med andra delar av universitet likväl som med andra universitet och forskningsaktörer, både nationellt och internationellt.

Placeringen av professuren är vid Institutionen för system- och rymdteknik där universitetet samlat forskning och utbildning inom rymd-, elektronik-, data- och systemvetenskap. Institutionens omsättning är ca 200 mkr, varav utbildningen står för en tredjedel och externa medel för forskning för två tredjedelar. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, näringslivsparter, universitet och andra myndigheter. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett tjugotal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.

Personalen inom forskningsämnet arbetar strategiskt och framgångsrik med externfinansiering och seniora forskare har erfarenhet av att attrahera externa medel. Forskningsämnet är tillämpat och bedöms ha goda möjligheter att fortsätta attrahera externa medel nationellt från forskningsråden och tillsammans med industripartners liksom inom de Europeiska ramprogrammen.

Ämnesbeskrivning
Elektroniksystem omfattar elektronikdesign, mätteknik och elektromagnetisk kompatibilitet för styrning, övervakning och instrumentering av tekniska processer och system, med nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Arbetsuppgifter
I befattningen som professor och ämnesföreträdare ingår huvudansvar för ämnets utveckling innefattande forskning, forskarutbildning samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  Av särskild vikt för ämnesföreträdaren inom elektroniksystem är att arbeta med våra tre forskningsområden elektronikdesign, elektromagnetisk kompatibilitet och mätteknik och skärningspunkten av dessa. Dessutom ingår att utveckla samverkan med såväl övriga delar av universitetet som med nationella och internationella forskningsmiljöer samt med omgivande samhälle och näringsliv. Som ämnesföreträdare förväntas du attrahera externa medel både på egen hand och i samverkan med andra.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som professor är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som professor ska den sökande


• uppvisa akademiskt ledarskap, samt förmåga att driva och utveckla forskning inom ämnet i samverkan med det omgivande samhället
• vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en originell och nyskapande vetenskaplig verksamhet av god internationell standard, här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst tre doktorsavhandlingar
• ha dokumenterat sin erfarenhet av att söka och beviljas externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
• uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och ska om inte synnerliga skäl finns ha varit huvudhandledare för minst en doktorand fram till doktorsexamen. Handledartiden ska omfatta merparten av doktorandens forskarutbildning
• uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• vetenskaplig skicklighet
• pedagogisk skicklighet
• förmåga att leda och utveckla verksamhet
• övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• erfarenhet av ledande uppdragDärutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Robert Brännström, 0910-585358, Robert.Brannstrom@ltu.se eller universitetslektor Torbjörn Löfqvist, 0920-49 1777, Torbjorn.Lofqvist@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se, OFR-S Lars Frisk 0920-49 1792, lars.frisk@ltu.se 

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Referensnummer: 3596-2020
Sista ansökningsdag: 31 januari, 2021

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 november 2020
  • Ansök senast: 31 januari 2021

Liknande jobb


Professor i offentlig konst

22 januari 2021

21 januari 2021

Professor i Kost- och måltidsvetenskap

21 januari 2021

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

20 januari 2021