PROGRAMDIREKTÖR Barn och utbildning

Arbetsbeskrivning

Örebro kommuns förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen är indelad i tre programområden varav Barn och utbildning är det största. Inom programområdena finns förvaltningar med ansvar inom olika sakområden. Till varje programområde och förvaltning finns en nämnd. Till Barn och Utbildning hör fyra skolnämnder samt en gymnasienämnd. Programnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, samt kontakter med friskolor (insyn). Angeläget för programdirektören är att arbeta med: Skolutveckling, metodfrågor, värdegrundsarbete/integration med nyanlända och elevhälsa. I förslag till ny styrmodell för Örebro Kommun är ledorden Förenkling, Förnyelse, Förbättring. Den ska tydliggöra struktur och arbetsformer som ska säkerställa kvaliteten i den kommunalt finansierade verksamheten samt ge förutsättningar för långsiktig hållbarhet, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Som programdirektör ansvarar man för beredning av övergripande mål och uppdrag och ger förslag till resursfördelning. De strategiskt viktigaste frågorna att utveckla ska identifieras. Att Örebro är en universitetsstad kan bättre tas tillvara genom samarbete med forskning och utbildning vad gäller utveckling av kunskaper och arbetsmetoder. Även samarbetet med näringslivet skall förstärkas. Den centrala uppgiften för programdirektören är att leda och utveckla den samlade verksamheten inom Barn och Utbildning. Han/hon ska vara bärare av centrala och nya ideer inom området, ligga i framkant pedagogiskt, kunna locka till sig ny kunskap och ha aktiva kontakter med forskning och utbildning. I uppgiften att förbättra och förnya ingår att initiera och leda utvecklingsprocesser, ge redskap för förändring, skapa förutsättningar för olika samarbetsformer. Inom ramen för LOV ska alternativa driftformer prövas och uppmuntras. För uppdraget finns centrala utvecklingsmedel. Uppföljningen ska ta sikte på de strategiskt väsentliga frågorna och vila både på ekonomiska fakta, kvalitetsmått, brukarundersökningar, benchmarking/rating. Programdirektören ska i dialog med förvaltningarna utvärdera måluppfyllelse, stödja med metoder/åtgärder i den fortsatta processen. Programdirektören leder även insynsarbetet i friskolorna. Du kan och vill! Uppdraget är framför allt att driva ett strategiskt utvecklingsarbete för att leda verksamhetsfrågorna in i framtiden. Rollen är närmast processledarens, en kunnig entusiastisk nytänkare som förmår locka fram de bästa ideerna i organisationen, som knyter nya aktörer till sig, som driver och inspirerar verksamheten framåt. För att åstadkomma detta tror vi att Du är kunnig och auktoritativ i sakfrågorna, ideologisk klar och värderingsstark samtidigt som du är entusiastisk och drivande och har respekt för en politiskt styrd organisation. Du vill tillsammans med politiker och kommunledning förbättra och anpassa den kommunala servicen till medborgarnas behov, ligga långt framme i metod och kvalitetsutveckling, utöka kontakter med forskningen, stärka och driva det regionala samarbetet. Du har kvalificerad chefs- och budgeterfarenhet och har drivit stora förändringsprocesser. Du har också kunskap om gällande nationella styrdokument. Du är uthållig och långsiktig. Som programdirektör kommer du in i en spännande och utvecklande fas. En ny styrmodell ska implementeras med stora möjligheter till påverkan och utveckling. Örebro har en välskött ekonomi och en väl fungerande driftorganisation. Örebro är en av Sveriges största kommuner, en universitetsstad i utveckling och expansion.

Sammanfattning

Liknande jobb


Förbundsdirektör

Förbundsdirektör

8 juli 2020

Biträdande Utbildningsdirektör

Biträdande Utbildningsdirektör

17 juni 2020