Två doktorander i Elektroteknik

Två doktorander i Elektroteknik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Två doktorander i Elektroteknik med fokus på processorplattformar för maskininlärning

Ämnesbeskrivning
Forskningsämnet för doktoranderna är inom design av integrerade kretsar (ICs), med fokus på acceleratorer och processorer för ”bortom von Neumann” arkitekturer.

I Neumann-arkitekturen, där processor och minnen är separata enheter anslutna till en databas, och där beräkningar exekveras på ett sekventiellt sätt, är minnesaccesser en allvarlig prestandabarriär för många applikationer. Projektet  fokuserar på utveckling av nya datacentriska processorarkitekturer, som är av intresse för applikationer inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). 

Projekten finansieras av det strategiska forskningsområde ELLIIT (https://elliit.se/) och av Vetenskapsrådet, och det förväntas samarbeta med EU KDT-JU-projekt REBECCA (Reconfigurable Heterogeneous Highly Parallel Processing Platform for safe and secure AI).

Arbetsuppgifter
Forskningen sker inom området konstruktion av digitala integrerade kretsar för smarta applikationer on the Edge eller internet-of-things (IoT) enheter. Många tillämpningar kräver beslutsfattande i realtid med låg latens samt ökade datasäkerhetsåtgärder. En teknik för att avhjälpa prestandabarriären är integrationen av beräkningslogik i närheten av de minnen som innehåller den data som ska bearbetas. Detta kräver utveckling av datacentrerade arkitekturer, så kallade bortom von Neumann-arkitekturer. I den här studien föreslår vi användandet av ”near memory computing” (NMC, sv. närminneskomputation), som har fördelen att vara skalbar för olika ML-applikationer samt att vara teknologiagnostiska, dvs de kan lätt flyttas mellan olika kiselteknologier.

Eftersom projektet finansieras av ELLIIT och utvecklas i samarbete med 
Linköpings universitet, förväntas doktoranden presentera sitt arbete på årliga träffar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, teknisk nanovetenskap eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av design och implementering av digitala integrerade kretsar, på FPGA och ASIC.
- Erfarenhet av användning och programmering av processorer, i synnerlighet RISC-V.
- Goda kunskaper i integrerad kretskonstruktion, RTL till GDSII.
- Goda kunskaper i realisering av arkitekturer för maskininlärning.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter
- Undervisningserfarenhet på universitetsnivå.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med 
motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Doktorand energifattigdom

Doktorand energifattigdom

29 mars 2023

29 mars 2023