Två doktorander i pedagogiskt arbete: förskola, fritidshem, tidiga skolår

Arbetsbeskrivning

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap vid Umeå universitets Samhällsvetenskapliga fakultet har drygt 115 anställda som är verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet.

Institutionens verksamhet har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. Vid institutionen bedrivs utbildning och forskning inom ämnesområdena Pedagogiskt arbete och Beteendevetenskapliga mätningar. För ytterligare information om institutionens verksamhet se https://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/

Doktorandanställningens inriktning
Doktorandanställningens inriktning är mot förskola, fritidshem eller tidiga skolår. Forskning inom området handlar exempelvis om nationell och internationell policy för förskola och fritidshem, undervisning, lärande och aktiviteter inom förskola och fritidshem, lärarutbildning och yrkesutveckling, organisationsfrågor och läroplaner, och kontexten och processerna inom förskola och fritidshem som bidrar till att forma barns identiteter och värderingar.
Den sökandes forskningsplan kan exempelvis, men behöver inte, anknyta till något av följande fält:

- Läroplan och pedagogik, mål och grundläggande värden
- Lekens roll och pedagogisk omsorg i förskola och fritidshem
- Interkulturella, Europeiska eller globala dimensioner i styrdokument och i praktisk verksamhet, inkludering av nyanlända
- Politik, reglering och organisation, inklusive exempelvis privatisering och marknadsföring
- Professionellt arbete i förskola, fritidshem och tidiga skolår, som exempelvis yrkesidentiteter, yrkesutövning och läroplansfrågor
- Naturvetenskap och hållbarhethetsfrågor inom förskola/tidiga skolår

Doktorandanställningen ingår i forskningsmiljön RECEUM, Research in Early Childhood Education, Umeå University som du kan läsa om https://www.umu.se/forskning/grupper/forskola-och-fritidshem/, där forskning om fritidshem och förskola bedrivs.

Kvalifikationer 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har   

1. avlagt en examen på avancerad nivå,    
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i pedagogiskt arbete krävs att den sökande har lärarexamen, två års pedagogisk yrkeserfarenhet samt att den sökande har skrivit en vetenskaplig uppsats/ett examensarbete om minst 15 hp. Studerande som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper kan antas till forskarutbildningen efter prövning.

Urval bland sökande till lediga platser inom utbildningen på forskarnivå görs med hänsyn till; förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt kvaliteten på inskickad avhandlingsplan/-skiss, i förekommande fall relaterad till institutionens forskningsprofiler (lokala föreskrifter), se den allmänna studieplanen https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/samfak/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/forskarutbildning/allman_studieplan-pedagogiskt-arbete.pdf.

Anställningsvillkor
Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normalstudietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år.

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i Forskarskolan inom det utbildningsvetenskapliga området (https://www.umu.se/lararhogskolan/utbildning/forskarskolan-inom-det-utbildningsvetenskapliga-omradet-fu/) som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid respektive institution. Studierna påbörjas 31 augusti 2020. Arbetsplats är Umeå universitet. Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. Doktoranderna förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö.

Fysiskt kommer den anställde att vara placerad vid Institutionen tillämpad utbildningsvetenskap, där den ämnesspecifika utbildningen och handledningen äger rum.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan
Se särskild informationstext.
Ansökan görs via e-rekryteringssystem Varbi.

Övrig information
Mer information om Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap lämnas av bitr. prefekt Ewa Rolfsman, 090-786 76 06 eller professor Nafsika Alexiadou, telefon 090-786 65 06
Närmare upplysningar om forskarutbildningen i pedagogiskt arbete lämnas av docent Maria Rönnlund, telefon 090-786 5861 eller docent Linda Rönnberg, telefon 090-786 6513

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Kontaktpersoner på detta företaget

Xavier de Luna/Professor
090-786 5559,[email protected]
Chatrine Westerlund
090-786 64 13
Pref Mikael Henningsson, [email protected]
090-786 5798
Bitr prefekt Michael Gruber, [email protected]
090-786 7835
Pref Mikael Henningsson, [email protected]
090-7865798
Bitr prefekt Michael Gruber, [email protected]
090-7867835
Jeanette Dareblom /Administrativ chef
090-7866155
Xavier de Luna/Professor
090-786 5559
Linda Johnson
090-786 55 04
Jenny Dufweke
090-786 68 22

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


Doktorand, Biologi inriktning ekologi

Doktorand, Biologi inriktning ekologi

24 mars 2020

PhD student position in Innovation Management

PhD student position in Innovation Management

24 mars 2020

PhD student position

PhD student position

23 mars 2020