Vik Universitetslektor i pedagogiskt arbete inriktning musikdidaktik

Arbetsbeskrivning

På Institutionen för estetiska ämnen vid Umeå universitets humanistiska fakultet, samlas omkring 45 trevliga kollegor som förenas i sitt engagemang för estetiska uttryck och kunskapsområden.

Ett av våra viktiga uppdrag är att ge lärarutbildning inom skolans estetiska ämnen bild, musik och slöjd. Vi har också ett professionsinriktat kursutbud inom grafisk design, design och kläder och musikproduktion. Därtill bedriver vi forskning, både på vetenskaplig och konstnärlig grund, inom estetiska kunskapsområden. Detta gör vår arbetsplats till en kreativ miljö där människor med olika skapande intressen möts: trä, metall och textil, modedesign, bild och form, foto, ljud och musik med mera. För mer information om vad vi gör, besök gärna institutionens hemsida, https://www.umu.se/institutionen-for-estetiska-amnen/. Som statligt anställd har du även många förmåner som du kan läsa mer om här: https://www.umu.se/jobba-hos-oss/formaner/.

Institutionen för estetiska ämnen söker nu en vikarierande Universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot musikdidaktik på 50 % i 18 månader.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning i kurser inom musikområdet, såväl inom lärarutbildningen som i fristående kurser, på grundnivå och avancerad nivå. I anställningen ingår även undervisning inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna när denna kräver musikdidaktisk kompetens. Undervisningen äger rum både på campus och i nätbaserade kurser. 

Utifrån anställningens omfattning ingår 80% undervisning/administration och 20% kompetensutvecklingstid. Kompetensutvecklingstiden används vanligen för forskning. Förutom undervisning och forskning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes och planeringsmöten.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musikdidaktik (exempelvis pedagogiskt arbete, musikpedagogik) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Goda språkkunskaper i svenska samt god förmåga att undervisa på detta språk utgör krav för anställningen. 

Bedömningsgrunder för urvalet är: 

- Vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom pedagogiskt arbete med inriktning mot musikdidaktik 
- Erfarenhet av administrativ verksamhet och utvecklingsarbete 
- God samarbetsförmåga 
- Förmåga att samverkan med omgivande samhälle 

Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion.

Kriterier vid bedömningen är:

- Bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- Originalitet i forskningen
- Produktivitet
- Bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- Uppdrag inom vetenskapssamhället
- Förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- Samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställningen som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan.

Kriterier vid bedömningen är:

- Förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- Förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- Erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- Medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- Ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Pedagogisk skicklighet för aktuell anställning erhålls också genom lärarutbildning i musik, dokumenterad erfarenhet av undervisning i musik i olika skolformer, samt dokumenterad kompetens inom musikområdet, såsom musikteori, arrangering och komposition. 

Avvägning mellan bedömningsgrunder
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av dessa två bedömningsgrunder Vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskickligheten inom det utbildningsvetenskapliga fältet med inriktning mot musikdidaktik.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid undervisningsskicklighet inom musikdidaktik på akademisk nivå.

Stor vikt ska fästas vid lärarutbildning i musik samt erfarenhet av undervisning i musik i olika skolformer.

Vikt ska fästas vid dokumenterad kompetens inom musikområdet, såsom musikteori, arrangering och komposition.

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Stor vikt ska därför fästas vid att den sökande har god samarbetsförmåga.

Vikt ska därefter fästas vid övriga bedömningsgrunder. 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-240129.pdf
Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem Varbi senast 2024-04-19. Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form.

För denna anställning ska ingen projektplan/forskningsplan lämnas in.

Övrigt 
Anställningen är ett vikariat på 50% under arton månader med tillträde 2024-11-11 eller enligt överenskommelse.

Anställningen är placerad i Umeå och hög närvaro i miljön är ett krav. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Stina Wikberg (stina.wikberg@umu.se, 090-786 58 66) 

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Malin Isaksson, prefekt
090-786 52 42
Suvi Karjalainen, universitetsadjunkt
090-786 64 73
Elisabeth Nilsson, universitetsadjunkt
090-786 65 20
Maja Sandow, Ekonomiadministratör
090-786 67 08
Lena Eskilsson
0907866265
Thomas Girmalm
0907867821
Kerstin Engström, prefekt
090-786 69 29
Hans Wiechel, universitetsadjunkt
090-786 50 25
Gunnar Björnsson, professor
+46 90 7867781
Pär Sundström, professor
+46 90 7865163

Sammanfattning

Besöksadress

Umeå universitet
None

Postadress

Umeå universitet
Umeå, 90187

Liknande jobb


28 maj 2024

26 mars 2024