Biträdande lektor i industriell organisation och ekonomi

Arbetsbeskrivning

Mittuniversitetet är ett lärosäte där människor möts, inspireras och tänker nytt. Vi finns i Sundsvall och Östersund, och har ett brett utbud av utbildningar både på campus och på distans. Goda relationer med omvärlden ger vår forskning och utbildning en stadig förankring i samhället och, inte minst, i regionen.

Avdelningen för informations- och kommunikationssystem finns på Campus Sundsvall och har närmare 40 anställda. Verksamheten inkluderar forskning inom data- och systemvetenskap och undervisning inom i huvudsak ämnena datateknik och industriell organisation och ekonomi.Arbetsuppgifter
Biträdande lektor är en attraktiv ingångstjänst som efter två år prövas för befordran till anställning som lektor.

Målsättningen med denna tjänst är att arbetet består av lika delar forskning och undervisning och att det ges stor möjlighet till att utveckla sin självständighet i relation till det långsiktiga behovet av lärare och forskare inom området.

Forskningen kommer att bedrivas inom Information Systems Research Group och huvuddelen av undervisningen inom civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi med inriktning mot IT och förändringsledning samt masterprogrammet i hållbar informationsförsörjning. Information Systems Research Group bedriver tvärvetenskaplig forskning med fokus på digitalisering utifrån perspektiv som hållbarhet, värdeskapande, kvalitet, tillgänglighet och tillförlitlighet. Du kommer att samarbeta aktivt med dessa forskare, bedriva egen forskning, eventuellt handleda doktorander samt delta i arbetet med att söka externa forskningsmedel.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet.  

Bedömningsgrunder
Med hänvisning till anställningens karaktär av meriteringsanställning ska de sökandes vetenskapliga och pedagogiska meriter bedömas framför allt i kvalitativt hänseende. Ett kvantitativt försteg hos en sökande, vilket kan förklaras av att en sökande varit verksam under en längre tid, ska inte vara utslagsgivande. Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning främst inom IT och förändringsledning. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning, gärna om minst 15 hp där kurs- och programansvar samt erfarenhet av distansundervisning är meriterande.  

Forskningen bedrivs i en internationell omgivning som kräver mycket goda färdigheter i engelska. Undervisningen bedrivs i huvudsak på svenska vilket kräver mycket goda färdigheter i svenska. Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges som meriter och erfarenheter.

Handläggning
Beredningen av anställningen följer de former som anges i högskolereformens 4 kap. och fortgår i enlighet med den anställningsordning som gäller vid Mittuniversitetet.

Anställning: Heltid under två år med start enligt överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning.

Anställningsort: Sundsvall

Information: Dr. Patrik Österberg, avdelningschef, e-post: patrik.osterberg@miun.se, tfn +46 010-142 86 14. Prof. Katarina L Gidlund, forskningsledare, e-post: katarina.l.gidlund@miun.se, tfn +46 010-142 89 21.

Ansökan: Till ansökan ska bifogas styrkt meritförteckning, redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet inkl. intyg över vetenskaplig och pedagogisk meritering, fullständig publikationslista samt högst 10 vetenskapliga publikationer som den sökande önskar åberopa. Möjlighet till komplettering av ansökan finns efter ansökningstidens utgång. Handlingarna skickas till registrator@miun.se alternativt till Registrator, Mittuniversitetet, 851 70 Sundsvall. Ange ref. nr. MIUN 2016/1516.Ansökan skall vara Mittuniversitetet tillhanda senast den 2017-01-03.Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten.

Kontaktpersoner på detta företaget

Patrik Österberg Avdelningschef
010-142 86 14
Katarina L Gidlund, forskningsledare,
010-142 89 21
Patrik Österberg Avdelningschef
+4610 1428614
Mikael Gidlund Forskningsledare
+46101428692
Mikael Gidlund Forskningsledare
+4610 1428614
Patrik Österberg, avdelningschef
010-142 86 14
Prof. Tingting Zhang, forskningsledare
010-142 88 78

Sammanfattning

Besöksadress

Holmgatan 10
None

Postadress

Holmgatan 10
Sundsvall, 85170

Liknande jobb


Adjunkt/lektor i utbildningsvetenskap - AIL-utvecklingsledare

Adjunkt/lektor i utbildningsvetenskap - AIL-utvecklingsledare

1 december 2020

1 december 2020

Två lektorer i matematik med inriktning mot numerisk analys

Två lektorer i matematik med inriktning mot numerisk analys

1 december 2020