Doktorand i oorganisk kemi

Doktorand i oorganisk kemi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Ämnesbeskrivning
Metallers koordinationskemi är det övergripande temat för forskningen i oorganisk kemi.

Detta är i grunden en tvärvetenskaplig disciplin, som förutom kemi också spänner över andra naturvetenskaper samt medicin och teknik. Metallkomplex deltar i många väsentliga biologiska processer, i metallers kretslopp i naturen, de fungerar som katalysatorer och som läkemedel etc.

Arbetsuppgifter

Forskningsprojektet fokuseras på syntes, karakterisering och reaktivitetsstudier av metallkomplex med potentiella antimalaria-egenskaper. Syntesarbetet består av såväl oorganisk som organisk syntes, inklusive framställning och hanterande av fukt- och luftkänsliga kemiska föreningar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Oorganisk kemi uppfyller den som har:

Minst 120 högskolepoäng kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

- Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Tidigare erfarenhet av oorganiskt, metallorganiskt och/eller organiskt syntesarbete är meriterande, men ej nödvändig, för anställning.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tommy Nylander, professor
046-222 81 58
Tina Olsson, personalsamordnare
046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Martin Lundqvist, forskare
046-2228252, martin.lundqvist@biochemistry.lu.se
Tina Olsson, personalsamordnare
046-2229562, tina.olsson@science.lu.se
Tommy Nylander, professor
046-222 81 58, tommy.nylander@fkem1.lu.se
Marie Skepö, universitetslektor
046-222 33 66
Tina Olsson, personalsamordnare
046-222 95 62
Mikael Lund, universitetslektor
046-222 31 67
Anna Stradner, universitetslektor
+46 46 222 82 14; anna.stradner@fkem1.lu.se
Arkady Yartsev, universitetslektor
046-222 08 65, arkady.yartsev@chemphys.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118?
None

Postadress

Box 118?
Lund, 22100

Liknande jobb


22 september 2021

22 september 2021

Doktorandtjänst i geokemi

21 september 2021

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

Forskningsfokuserad anställning: maskininlärning och design

20 september 2021