Elevhälsochef

Arbetsbeskrivning

Nynäshamns kommun ... Vi ser kompetensutveckling som väsentlig och satsar på kontinuerlig utveckling för all personal. Vi tycker det är viktigt att arbetsinnehållet är varierande och spännande varför vi ger möjligheter till individuella lösningar. Flextid och önskescheman finns i många av våra verksamheter och det finns möjligheter till distansarbete och friskvård på arbetstid Vi uppmuntrar delaktighet, investerar i en god arbetsmiljö samt har en aktiv personalförening för många olika intressen Barn- och utbildningsförvaltningen omfattar skola, förskola, bibliotek, fritid och kulturverksamhet samt måltidsverksamhet. Vår verksamhetside är att ge alla barn, ungdomar och vuxna som bor i kommuen goda inlärningsmöjligheter med intelektuell utveckling, meningsfulla fritids- och kulturupplevelser, emotionell och social utveckling. Vi skall, tillsammans med hemmen, skapa trygga och ansvarsfulla individer som ges goda förutsättningar för ett livslångt lärande och bli trygga, harmoniska och ansvarstagande kommuninvånare i en sund, utvecklande och trivsam miljö. ARBETSUPPGIFTER Är du ledaren som vill vara med och bygga upp och utveckla vår elevhälsoenhet? Kommunfullmäktige har beslutat att barns och elevers hälsa ska förbättras. För att tydliggöra uppdrag och ansvar för detta viktiga mål inrättar barn- och utbildningsförvaltningen en central stödenhet för elevhälsa. Elevhälsoenheten ska arbeta hälsofrämjande med såväl övergripande initiativ som med stöd åt kärnverksamheterna skola och förskola. Enheten ska byggas upp i samband med chefs-tillsättningen. Arbetet med elevhälsofrågor ska ha en förebyggande inriktning och utgå från ett inkluderande synsätt. Enheten samlar såväl övergripande folkhälsoarbete som insatser för barn i behov av särskilt stöd. Här beslutas även om mottagande i särskolan. Chefen för elevhälsoenheten är direkt underställd förvaltningschefen och är sidoordnad verksamhetscheferna. En helhetssyn över förvaltningens verksamheter är en självklarhet. KVALIFIKATIONER Som chef ska du leda, utveckla, utvärdera och ansvara för enhetens kvalitet och resultat. Du är arbetsledare för enhetens personal med specialister och sakkunniga. Du är dessutom verksamhetschef för skolhälsovården i enlighet med 28 - 30 §§ i hälso- och sjukvårdslagen. Du har budgetansvar för enheten och för de insatser som köps av andra anordnare eller huvudmän. Du har ett övergripande ansvar för förebyggande insatser inom ansvarsområdet. Du har förmågan och viljan att utveckla samarbete och samverkan med många olika intressenter såsom föräldrar och personal i förvaltningens olika verksamheter, med enskilda anordnare, tjänstemän i andra förvaltningar, kommuner, landsting, fackliga organisationer mfl Förutom att du ska ha mycket lätt för att samarbeta behöver du god vana vid att skriva då arbetet också innebär ett stort mått av dokumentation, analysarbete, remissvarande och ansvar för enhetens utåtriktade dokument. Vi ser fram emot att arbeta med dig som är öppen och tydlig i ditt ledarskap. Du stimuleras av att driva utvecklingsarbete. Vi tror att du för att lyckas med ledarskapet måste ha en egen och tydlig vision för uppdraget, vara drivande, ha lätt för att samarbeta och entusiasmera samt ha en tro på att alla med rätt stöd kan och vill vidareutvecklas. Att vara ledare kräver också en god portion mod. Du har relevant högskoleutbildning och flerårig erfarenhet från att vara ledare i en politiskt styrd organisation. Du har kunskap om och följer den forskning och de diskussioner som förs inom ansvarsområdet

Sammanfattning

Liknande jobb


Distriktschef

22 april 2010

Enhetschef till Rättspsykiatriska regionkliniken

23 augusti 2010

Avdelningschef

23 mars 2010

22 mars 2010