Enhetschef för kulturarvsenheten vid Ålands museum

Arbetsbeskrivning

Till Utbildnings- och kulturavdelningens övergripande förvaltning och verksamhetsområde hör utbildnings- kultur-, arkiv- biblioteks-, ungdoms- och idrottsfrågor samt musei- och kulturarvsärenden. Ålands museums verksamhet innefattar utställningar och förmedling, ansvar och förvaltning av samlingar, kundservice samt museipedagogiskt arbete vid landskapsägda museer och sevärdheter. Ålands museum handlägger även utförande av uppdragsverksamhet inom sina verksamhetsområden.Tjänsten som enhetschef är placerad i kulturarvsenheten, som bedriver kulturmiljö- och byggnadsvård, uppdragsverksamhet samt forskningssamordning. Enheten sköter även de arkeologiska och byggnadsantikvariska samlingarna samt annan museal verksamhet med samlingar.

Beskrivning av arbetsuppgifter:
Till enhetschefens ansvarsområde hör att leda, planera och ansvara för verksamheten vid kulturarvsenheten, bereda ärenden för föredragande samt handha andra av förman anvisade uppgifter som hör till verksamhetsområdet. Som enhetschef för kulturarvsenheten kommer du att leda och planera verksamheten för enhetens medarbetare, samordna verksamheten med övriga enheter inom Ålands museum, vara ställföreträdande museichef och ingå i Ålands museums ledningsgrupp, leda och planera den uppdragsarkeologiska verksamheten, leda byggnadsvårdsverksamheten, ansvara för den museala verksamheten vid de bebyggda sevärdheterna, ansvara för de arkeologiska och byggnadsantikvariska samlingarna samt även andra samlingar, sköta forskningssamordning och kontakter med forskarvärlden samt avge sakkunnigutlåtanden inom verksamhetsområdet.

Beskrivning av kvalifikationer:
Vid universitet eller därmed jämförbar högskola som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet avlagd examen motsvarande fyra års heltidsstudier med i första hand arkeologisk och i andra hand annan kulturhistorisk lämplig inriktning. Dokumenterad forskningskompetens krävs. Vid bedömning av sökanden kommer stor vikt läggas vid ledarskaps-, planerings- och samarbetsförmåga.Körkort är en förutsättning.


Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag.

Sammanfattning

Liknande jobb


Enhetschef/Director inom Energi och resurser

Enhetschef/Director inom Energi och resurser

1 april 2021

Enhetschef, medborgarcenter

Enhetschef, medborgarcenter

1 april 2021