Postdoktor i neutronspridning

Postdoktor i neutronspridning

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Ämnesbeskrivning
Förståelsen av gränsytegenskaper hos material, vilket också inbegriper processer vid gränsytor som förändringar i struktur, morfologi och sammansättning, är av avgörande betydelse inom många vetenskapliga områden som i kemi, fysik, biologi och teknik.

European Spallation Source (ESS) har identifierat ett dedikerat ytspridningsinstrument som ett instrument av hög prioritet i nästa fas av uppbyggandet av anläggningen (instrument 16-22). I Sverige har ett brett konsortium, som bygger på den stora kompetensen inom ytors fysik och kemi, bildats för att driva på ett svensklett projekt för att designa och konstruera ett sådant instrument på ESS. I detta projekt kommer vi att utveckla en konceptuell och teknisk design för ett världsledande neutronspridningsinstrument för studier av gränsyte-egenskaper som fullt utnyttjar de möjligheter som den unikt brillianta neutronkällan på ESS erbjuder. Detta projekt kommer att resultera i ett konkurrenskraftigt instrumentförslag för ett dedikerat grazing-incidence small-angle scattering (GISANS) strålrör (SAGA). Utformningen av instrumentet kommer att vara direkt beroende av de vetenskapliga kraven och industrins önskemål och kommer att utvecklas i samarbete med internationella partner. Resultatet av projektet kommer att vara ett instrumentförslag för nästa ESS-utlysning och en detaljerad plan för genomförandet, men projektet kommer också att bidra till teknikutvecklingen inom området.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Den huvudsakliga forskningsuppgiften är att definiera nyckelparametrarna för SAGA-instrumentet. Detta inkluderar hur neutronerna når provet, provmiljö och detektorsystem samt hur mätningarna utförs. Detta arbete kommer att göras tillsammans med projektpartnerna. Designen som görs tillsammans med projektpartnerna kommer att utnyttja nya optiska komponenter, ny teknik och nya metoder för hur mätningarna utförs. Konceptet kommer att förfinas och simuleras med Monte-Carlo simuleringspaket McStas, och sedan jämföras med befintlig instrumentering. Postdoktorn kommer att fokusera på instrumentdesign med särskild tonvikt på teknisk utveckling, som anses vara nyckeln till framgång för instrumentförslaget. Särskild tonvikt kommer att ligga på att engagera universitet, institut och industri för att bygga, driva och använda GISANS-instrument. Projektet kommer att stödjas av ingenjörsresurser och experiment vid partneranläggningar.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktortjänsten kommer att placeras vid Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science (LINXS), men arbetet innebär nära kopplingar till projektpartners vid svenska universitet och institut med verksamhet inom neutronspridning och arbetet kommer att utföras i nära samarbet med European Spallation Source, ESS.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

- Omsätta de vetenskapliga kraven till tekniska specifikationer.
- Utvärdera instrumentkonceptet med hjälp av simuleringar.
- Utföra förstudier av ny teknisk utveckling och innovativ optik.
- Detaljerade simuleringar av strållinjens förväntade prestanda.
- Detaljerade proof-of-concept-demonstrationer, inklusive prototyptestning, av ny teknik.
- Samarbete med SAGA:s nationella och internationella partners.
- Utföra uppsökande verksamhet för att sprida information om projektet till en bredare skara av intressenter.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Bedömningen av ansökningarna kommer endast att baseras på kandidatens kvalifikationer enligt arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.
Övriga meriter av vikt vid bedömningen

- Erfarenhet av design och handhavande av neutron- och/eller röntgeninstrument.
- Tidigare erfarenhet av GISANS-experiment
- Erfarenhet av ytspridningstekniker.
- God kommunikationsförmåga.
- Erfarenhet av ”ray tracing”-simuleringar.
- Erfarenhet av prestandatester och benchmarking av instrumentering.
- Erfarenhet av oberoende analys av spridningsdata.
- Erfarenhet av avancerade instrumentutvecklingsprojekt.
- Erfarenhet av arbete i en tvärvetenskaplig och internationell miljö.
- Möjlighet och intresse att resa till internationella neutronforskningscentra.
Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom SAGA-projektet samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) som träder i kraft den 1 februari 2022.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Tommy Nylander, professor
046-222 81 58
Tina Olsson, personalsamordnare
046-222 95 62, tina.olsson@science.lu.se
Martin Lundqvist, forskare
046-2228252, martin.lundqvist@biochemistry.lu.se
Tina Olsson, personalsamordnare
046-2229562, tina.olsson@science.lu.se
Tommy Nylander, professor
046-222 81 58, tommy.nylander@fkem1.lu.se
Marie Skepö, universitetslektor
046-222 33 66
Tina Olsson, personalsamordnare
046-222 95 62
Mikael Lund, universitetslektor
046-222 31 67
Anna Stradner, universitetslektor
+46 46 222 82 14; anna.stradner@fkem1.lu.se
Arkady Yartsev, universitetslektor
046-222 08 65, arkady.yartsev@chemphys.lu.se

Sammanfattning

Besöksadress

Box 118?
None

Postadress

Box 118?
Lund, 22100

Liknande jobb


Research assistant

Research assistant

20 maj 2022

Utredare

Utredare

20 maj 2022

Forskare i Företagsekonomi

Forskare i Företagsekonomi

20 maj 2022