Universitetslektor i matematikdidaktik

Arbetsbeskrivning

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap söker en lektor i matematikdidaktik.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Matematik är ett forskarutbildningsämne med två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikdidaktik. Inom matematikdidaktik finns för närvarande fem lektorer och en forskarstuderande, samt ytterligare forskare och lärare anknutna. Dessutom ingår matematikdidaktik som del av forskargruppen SMEER (naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik) som idag sammantaget har ett tiotal seniora forskare och 15 forskarstuderande. Den forskning som bedrivs inom matematikdidaktik vid institutionen inriktar sig i huvudsak mot lärande och undervisning med digitala verktyg, lärares professionsutveckling i sociala medier, samt förskolans och förskoleklassens matematikundervisning. Forskningen bedrivs till stor del i tvärvetenskapliga grupperingar inom lärosätet och i väletablerade samarbeten med andra lärosäten. Grundutbildningen inom området sker huvudsakligen inom grund- och ämneslärarprogrammet, samt i kurser inom förskollärarprogrammet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning på kurser inom förskollärar- och grundlärarutbildningen, både på campus och distans. Ytterligare arbetsuppgifter som handledning av examensarbeten, examination, kursansvar och kursutveckling ingår i anställningen. I anställningen ingår även samverkan med övriga delar av universitetet och med det omgivande samhället. Forskning/kompetensutveckling ingår i arbetsuppgifterna i den mån interna/externa resurser finns, dock med minst 20 % enligt gällande lokalt avtal.

Behörighetskrav

För anställning krävs doktorsexamen i matematikdidaktik, pedagogik/pedagogiskt arbete med inriktning mot matematikdidaktik eller motsvarande. Vidare krävs visad god pedagogisk skicklighet samt genomförd högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen och att den planeras inom ramen för kompetensutvecklingstiden under de första två årens anställning. Sökanden bör ha erfarenhet av undervisning på högskolenivå, särskilt från lärarutbildning, och ha god kunskap om svenskt skolväsende och lärarutbildning. Denna anställning kräver god förmåga att undervisa på svenska.

Bedömningsgrunder

Lika vikt kommer att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.

Goda pedagogiska meriter samt erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom matematikdidaktik är särskilt meriterande. Vidare är ämnesdidaktisk forskning rörande förskola och grundskolans tidiga år särskilt meriterande.

Goda forskningsmeriter och dokumenterad förmåga att framgångsrikt söka extern forskningsfinansiering, såväl nationellt som internationellt, är meriterande.

Stor vikt fästs vid den sökandes personliga egenskaper, såsom samarbetsförmåga, förmåga att skapa goda relationer till arbetskamrater och studenter och förmåga att ta egna initiativ.

Villkor

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan skall bestå av

- personligt brev
- meritsammanställning, med minst två referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- planer för den framtida verksamheten
- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg och examensbevis
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Det är den sökandes ansvar att dokumentera sin kompetens på ett sätt som medger en sakligt kvalitativ bedömning. Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i "Råd för ansökan " som finns på vår hemsida.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan, skicka inte länkar. Alla handlingar ska vara inkomna innan ansökningstiden slut.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till: Karlstads universitet, Registrator, 651 88 Karlstad, Ange ref.nr REK 2017/30.

Sista ansökningsdag: 2017-03-15

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner på detta företaget

Proprefekt Anders Hedin
/a.hedin@kau.se / 054-700 2125
Stefan Lindskog, Professor
054- 700 1152
Johan Garcia, Universitslektor
054- 700 1789
Yvonne Liljekvist, projektledare
telefon:054-700 2214 Mobil:0730-634163
Professor Andreas Kassler
054-700 2168 / andreas.kassler@kau.se
Anders Hedin, Proprefekt -
a.hedin@kau.se / 054 700 2125
Anders Hedin, proprefekt
054-700 21 25, a.hedin@kau.se

Sammanfattning

Besöksadress

Universitetsgatan 2
None

Postadress

Universitetsgatan 2
Karlstad, 65188

Liknande jobb


Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

22 januari 2021

22 januari 2021

Universitetslektor i gränsytors kemi

Universitetslektor i gränsytors kemi

21 januari 2021

Universitetslektor statsvetenskap

Universitetslektor statsvetenskap

21 januari 2021