Biträdande universitetslektor i kulturgeografi och ekonomisk geografi

Biträdande universitetslektor i kulturgeografi och ekonomisk geografi

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning.Institutionen söker nu en biträdande universitetslektor  i kulturgeografi och ekonomisk
geografi, specialiserad i ekonomisk geografi 

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i kulturgeografi och ekonomisk geografi, med särskild inriktning mot ekonomisk geografi.

Tjänsten är en meriteringstjänst, där 50% består av fakultetsfinansierad forskning och 50% undervisning och administration. Forskningsandelen kan utökas ytterligare, vilket uppmuntras av institutionen, via externa forskningsmedel. Innehavaren av anställningen skall förutom att kunna bedriva undervisning och forskning av hög kvalitet relaterad till ekonomisk geografi också kunna ta ansvar för utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser inom det bredare fältet kulturgeografi och ekonomisk geografi. Undervisningen kan inkludera föreläsningar, seminarier, kursutveckling och handledning av uppsatser på kandidat- och mastersnivå inom det bredare fältet kulturgeografi och ekonomisk geografi.


Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen inom kulturgeografi/ekonomisk geografi, eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens där ekonomisk geografiska problemställningar utgör en central komponent. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Sökande skall också kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på engelska är ett krav. God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga utgör grund för bedömning av anställningen.

Vidare beaktas förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Personer som inte sedan tidigare behärskar ett skandinaviskt språk uppmuntras av institutionen att lära sig tillräckligt med svenska för att förstå svenska i tal och skrift. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Forskning och undervisningserfarenhet inom ett eller flera områden relevanta för anställningens ekonomisk geografiska inriktning är särskilt meriterande.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och 6 månader anställningstid.

Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande skall visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:
• väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar en dokumenterad god nationell och internationell nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga i fråga om internationell publicering.
• väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
• progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
• dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
• god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
• i det fall det är aktuellt, tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna undervisa på svenska.

Pedagogiska kurser i den omfattning som behövs för behörighet som lektor. Vid prövning till lektor kommer lika vikt att läggas vid bedömningen av den pedagogiska och den vetenskapliga skickligheten.

Ansökan
Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http:// www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba- hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders. kirchner@sam.lu.se

Till ansökan skall bifogas:
1. Meritförteckning
2. Kopior/intyg av betyg
3. Skriftlig redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfölj)
4. De vetenskapliga skrifter som åberopas (högst fem arbeten).
5. Forskningsskiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning sökande avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

22 januari 2021

22 januari 2021

Universitetslektor i gränsytors kemi

Universitetslektor i gränsytors kemi

21 januari 2021

Universitetslektor statsvetenskap

Universitetslektor statsvetenskap

21 januari 2021