Tjänsteman i beredskap (TIB)

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER Enheten ansvarar för att myndighetens samlade operativa lägesbild är tillgänglig till underlag för fördjupad analys för beslutunderlag om åtgärder inom ramen för myndighetens uppdrag. Enheten ska bemanna myndighetens TiB-funktion (tjänsteman i beredskap) samt initiera och samordna myndighetens inledande arbete för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga olyckor och kriser. TIB:s främsta uppgift är att upprätthålla en samlad lägesbild i myndigheten såväl löpande som vid en inträffad händelse. Som stöd i hanteringen av en händelse har TIB tillgång till sakkunniga inom myndigheten. MSB är en beredskapsmyndighet vilket innebär att all personal i myndigheten kan tas i anspråk för hanteringen av en inträffad akut händelse. Hanteringen av en akut händelse hanteras initialt av myndighetens beredskapsorganisation. Frågor som inte är av brådskande karaktär hänvisas till linjeorganisationen Du kommer att ingå i grupp som ansvarar för att bemanna och utveckla myndighetens beredskapsfunktion tjänsteman i beredskap (TIB). Iberedskapsorganisationen är TIB-funktionen, som omfattar TIB, stabsberedskap och omvärldsbevakare, en central funktion. Funktionen tar emot och hanterar förfrågningar, information om inträffade händelser och akuta ärenden som rör myndigheten. TIB upprätthåller den samlade lägesbilden, samråder vid behov med ansvariga chefer, inriktar och koordinerar beredskapsfunktionernas arbete samt bistår i övrigt den operativa hanteringen av en händelse med ledningsstöd, tekniskt stöd och lokaler. Den omvärldsbevakning som bedrivs inom Enheten för omvärld och beredskap har till sitt främsta syfte att tidigt upptäcka händelser och förhållanden som kan kräva någon form av agerande från MSB:s sida. Utöver det är syftet med omvärldsbevakningen att skapa en samlad nationell lägesbild över samhällsviktig verksamhet I tjänsten ingår också utvecklingsarbete av specifika delar av myndighetens beredskapsorganisation när det gäller arbetsformer, metoder, teknik och lokaler etc. Som medarbetare inom enheten för omvärld och beredskap medverkar och ansvarar varje handläggare till att enheten har ett utvecklande arbetsklimat och goda relationer till andra enheter och externa samarbetspartners. Beredskapstjänstgöring ingår i befattningarna och kan komma att innebära tjänstgöring dygnet runt samt obekväm arbetstid. Under begränsade perioder ska du också vara beredd att kunna tjänstgöra på annan verksamhetsort. KVALIFIKATIONER Vi vill att du har god kunskap om lednings- och stabsmetodik och organisationsutveckling samt erfarenhet av att fatta beslut under tidspress. Du ska dessutom ha erfarenhet av att organisera och leda en stabsverksamhet och har du erfarenhet av arbetsledning är det meriterande. Du ska ha en god förmåga att arbeta i grupp samt kunna uttrycka dig väl i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Mycket god kunskap om det svenska krishanteringssystemet och/eller internationella insatser, samt en relevant akademisk examen eller andra motsvarande kunskaper eller erfarenheter som arbetsgivaren finner likvärdiga. Erfarenhet ifrån lednings- eller stabschef funktion i operativ verksamhet eller som TIB eller motsvarande erfarenhet av arbete i beredskapsfunktioner i andra myndigheter är meriterande liksom goda kunskaper i andra språk. Vid sidan av dessa grundkrav fäster vi stor vikt vid din personliga lämplighet för arbetsuppgifterna samt förmåga att specifikt med din kompetens komplettera enhetens samlade sakkunskap.

Sammanfattning

Liknande jobb


Handläggare vårdgaranti

Handläggare vårdgaranti

17 maj 2024

Beredskapshandläggare

Beredskapshandläggare

17 maj 2024

Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm

Civila utredare till utredningsjoursektionen, Stockholm

17 maj 2024

Administrativ handläggare

17 maj 2024