Biträdande universitetslektor i evolutionär funktionsgenomik

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40 000 studenter, 7 000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Anställningen är en del av SciLifeLab Fellow programmet 2017-2021 och kommer att vara placerad vid programmet för växtekologi och evolution, institutionen för ekologi och genetik.

SciLifeLab (www.scilfelab.se) är ett nationellt centrum för storskalig och hypotesdriven forskning inom molekylär biovetenskap. SciLifeLab drivs gemensamt av UU, KTH, KI och SU.  SciLifeLab söker nu en excellent forskningsgruppsledare för att stärka forskningsmiljön i Uppsala.

Beskrivning av ämnesområdet: Ämnet evolutionär funktionsgenomik med inriktning mot växter innefattar analyser på molekylär nivå för att förstå de evolutionära och ekologiska processer som ligger bakom uppkomst och vidmakthållande av biologisk diversitet hos växter. Ämnet inkluderar funktionella studier av variation på molekylär nivå liksom analys och tolkning av storskaliga genomikdata med syftet att förstå biologisk funktion, evolutionen av biologisk mångfald, och växters anpassning till den omgivande miljön.

Arbetsuppgifter: Undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration, samt handledning av doktorander. Undervisning på grundläggande och avancerad nivå inom biologiutbildningen vid Uppsala universitet kan komma att omfatta upp till 25% av arbetstiden.  Innehavaren förväntas etablera forskning av hög internationell kvalitet inom det angivna ämnesområdet, samarbeta med andra forskare vid Uppsala universitet, samt bidra till utvecklingen av SciLifeLab. Det ingår även att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet. Anställning som biträdande universitetslektor syftar till meritering för läraranställning för vilken det ställs högre krav på behörighet.

Anställningsperiod: Anställningen som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fyra år. En biträdande universitetslektor kan ansöka om befordran till universitetslektor. Om den biträdande universitetslektorn bedöms vara lämplig och uppfyller kraven för befordran ska han eller hon befordras och tillsvidareanställas som universitetslektor.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är enligt högskoleförordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning är pedagogisk skicklighet ett behörighetskrav för anställning som biträdande universitetslektor. Den sökande bör ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor eller ha förvärvat motsvarande kunskaper. Den högskolepedagogiska utbildningen kan genomföras under de första två anställningsåren.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Den sökande ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska om inte särskilda skäl föreligger. Innehavaren förväntas kunna undervisa på svenska inom två år.

Övrigt: Tjänsten är kopplad till SciLifeLab Fellows programmet, vilket innebär en basfinansiering om 3 miljoner kr per år i 4 år.

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten inom Uppsala universitet men även inom SciLifeLab

Föräldraledighet, deltidsarbete på grund av vård av barn, fackligt uppdrag, militärtjänst eller liknande beaktas som arbetslivserfarenhet och bör anges i meritförteckningen.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning fyra år.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Jon Ågren, e-post: jon.agren@ebc.uu.se.

För ytterligare information se universitetets anställningsordning:
Mål och regler för Uppsala universitet
och fakultetens riktlinjer för anställning:
http://www.teknat.uu.se/digitalAssets/395/395576_3riktlinjer-anstallning-befordran-2014-12-03.pdf.

Välkommen med din ansökan senast den 29 maj 2017, UFV-PA 2017/1353.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

box 256
None

Postadress

box 256
Uppsala, 75200

Liknande jobb