En eller flera Universitetslektorer i Praktisk filosofi

Arbetsbeskrivning

Den huvudsakliga uppgiften för anställningen är undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Den som anställs förväntas självständigt och tillsammans med andra bidra till undervisningsmiljön inom praktisk filosofi. Arbetsuppgifterna inkluderar planering, genomförande, utvärdering och utveckling inom i första hand praktisk filosofi och i filosofi inom Ämneslärarprogrammet. Undervisningen kan spänna över hela den praktiska filosofins fält: tillämpad och normativ etik, metaetik, politisk filosofi, samhällsvetenskapens vetenskapsfilosofi, rättsfilosofi, filosofihistoria, estetik och religionsfilosofi. Undervisning kan också förekomma i de av institutionens övriga utbildningar där praktisk filosofi ingår. Arbetsuppgifterna kommer att omfatta examination inom undervisning på avancerad nivå, vilken vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet kräver docentkompetens. (Kriterier för docent vid Humanistiska fakulteten finns här: http://hum.gu.se/digitalAssets/1489/1489536_anvisningar-oavlonad-docent-sakkunnig140612.pdf)

Det huvudsakliga undervisningsspråket, i synnerhet på grundnivå, är svenska. Men sökande bör också ha färdighet att undervisa på engelska, vilket krävs på avancerad och forskarnivå.

Ämne

Praktisk filosofi

Ämnesbeskrivning

Praktisk filosofi i Göteborg har utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Institutionen har ett stort uppdrag att utbilda gymnasielärare i filosofi inom Ämneslärarprogrammet, där praktisk filosofi ingår. Vid institutionen finns också kandidatprogrammet Liberal Arts (med ett planerat masterprogram från 2017), samt masterprogrammen Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning och Evidensbasering: praktik, teori, kontext, där praktiska filosofer medverkar, samt Masterprogram i språkteknologi.

Forskningsmiljön i praktisk filosofi är dynamisk och expansiv och domineras av forskning inom tillämpad filosofi angående etik, politik och rättsväsende; moraliskt ansvar och metaetik. Exempel på egna stora, långsiktiga satsningar är Gothenburg Responsibility Project och Financial Ethics.


Behörig till anställningen är den som avlagt doktorsexamen i praktisk filosofi eller motsvarande och har visat pedagogisk skicklighet. Kriterier för behörighet för anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning: http://medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1575/1575626_anst--llningsordning-2016---2.pdf.

Bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt Göteborgs universitets egen anställningsordning. Vid prövningen av meriter ska lika stor omsorg ägnas åt granskningen av den pedagogiska skickligheten som granskningen av den vetenskapliga skickligheten och andra behörighetsgrundande förhållanden. Vid tillsättning kommer vikt att fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet i lika hög grad.Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Kontaktpersoner på detta företaget

Proprefekt Fredrik Engström
031 - 786 6335
Professor Christina Thomsen Thörnqvist
031-786 4348
Proprefekt Fredrik Engström
031-786 6335
Tillförordnad prefekt Fredrik Engström
031-786 6335
Projektledare Joakim Sandberg
031-786 4571

Sammanfattning

Besöksadress

Olof Wijksgatan 6
Göteborg

Postadress

Box 200
Göteborg, 40123

Liknande jobb