Forskarassistent i agrarhistoria

Arbetsbeskrivning

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi, Uppsala Forskarassistent i agrarhistoria med inriktning mot förindustriell tid SLU är ett internationellt universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.Vi rankas bland de hundra främsta av de ca 5 000 universiteten i Europa.www.slu.se Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap (NL-fakulteten) är SLU:s största fakultet.Den ämnesmässiga bredden är också betydande, från lantbruk, livsmedel och bioteknik till naturresurser, miljö, ekonomi och landskapsplanering.Inom alla dessa områden bedrivs grundutbildning, forskning och forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys.NL-fakulteten inrymmer ett tjugotal institutioner organiserade i fyra kluster. www.slu.se/ekonomi Vår vision är att bli en ledande europeisk institution inom ekonomi, agrarhistoria och tillämpad statistik, liksom i akademisk utbildning inom den agrara sektorn och inom naturresurser och miljösektorn.Vi strävar efter den högsta vetenskapliga kvalite, professionalism och akademisk skicklighet.Vi söker nu en forskarassistent till vår agrarhistoriska avdelning.Ämnesbeskrivning: Agrarhistoria omfattar jordbrukets och landsbygdens historia och då hela utvecklingen från äldsta tid till nutid med tyngdpunkt på människorna i agrarsamhället, deras sociala och ekonomiska förhållanden och deras relation till naturen, landskapet och samhället i stort.Avdelningen för agrarhistoria är unik i landet genom att vara inriktad på jordbrukets och landsbygdens historia, och eftersom agrarhistoria i bred bemärkelse bedrivs vid många institutioner samlas här forskare med olika bakgrund.I mycket av forskningen och undervisningen på avdelningen strävar vi efter att kombinera humanvetenskap och naturvetenskap.Vi strävar också efter att kombinera forskning om nutid med de långa linjernas historia.Denna gång vill vi lägga tyngdvikten vid den sistnämnda och söker en forskare som i första hand ska syssla med förindustriell tid. Arbetsuppgifter: Innehavaren skall i huvudsak bedriva egen forskning.Viss medverkan i institutionens undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå liksom med viss administration förväntas. Behörighet: Behörig att anställas som forskarassistent är den som har avlagt doktorsexamen i agrarhistoria, ekonomisk historia, historia, kulturgeografi, arkeologi, idehistoria eller motsvarande, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.I första hand bör den komma ifråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Anställningsform: Tidsbegränsad fyra år Bedömningsgrunder: Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Ansökan skall skrivas på engelska och omfatta: CV, publika-tionslista, bevis om doktorsexamen samt kopior på högst fem publikationer.Högst två A4-sidor med redogörelse för tidigare forskning och andra aktiviteter av relevans för tjänsten, t ex undervisningserfarenhet och erhållna externa anslag.Högst två A4-sidor med beskrivning av nuvarande ämnesintresse och den forskning som den sökande skulle vilja bedriva.Namn på minst två referenspersoner ska anges.Ansökan med bilagor ska inlämnas i tre identiska exemplar Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 3710/2010. Fullständig annons: www.slu.se/lediga-jobb

Sammanfattning

Liknande jobb


Närvårdskoordinator, informations och webbansvar

23 september 2010

Projektledare/projektantikvarie

11 mars 2010

Forskare (ABM) till Cypernsamlingarna

16 juni 2010

Redaktör med historisk inriktning

27 oktober 2010