Forskare (ABM) till Cypernsamlingarna

Arbetsbeskrivning

Statens museer för världskultur är en statlig myndighet med uppdrag från regering och riksdag. Myndigheten består av fyra museer med gemensam ledning, administration och kommunikation. De fyra museerna är Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Även myndighetens ledning är placerad i Göteborg. Tillsammans förvaltar vi en stor del av det internationella kulturarvet i Sverige. Läs mer om vår spännande verksamhet på www.smvk.se ------ Med stöd från The A G Leventis Foundation, Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond, lanserar Statens museer för världskultur ett nytt forskningsprogram i syfte att bana väg för nya perspektiv och synsätt på Cypernsamlingarna vid Medelhavsmuseet i Stockholm. Cypernsamlingarna på Medelhavsmuseet härstammar från den Svenska Cypernexpeditionen (SCE) 1927-1931 och utgör en central del av den grund på vilken den moderna cypriska arkeologin vilar. Samlingarna omfattar ca 13 000 föremål. Härtill skall läggas ett keramiskt skärvmaterial på åtskilliga tusen skärvor. SCE publicerade ett omfattande material, men ännu finns flera tusen kartonger med opublicerat material i museets magasin. Huvudparten av materialet härstammar från utgrävningar på den norra delen av ön, vilken i många hänseenden har spelat en särskilt betydelsefull roll under antiken. Sedan 1974 är denna del av ön ockuperad av Turkiet och i överenskommelse med en FN-resolution, råder där förbud mot systematiska utgrävningar så länge den politiska situationen är ouppklarad. Den politiska utvecklingen har därför gjort, att de svenska Cypernsamlingarna nu - mer än någonsin - utgör en ovärderlig källa till öns, och i synnerhet den norra delens, kulturhistoria. Mycket tvärvetenskaplig forskning i Mellanöstern och östra Medelhavsområdets arkeologi pekar på att nya perspektiv och nya studier av Cyperns arkeologi kan leda till en helt ny syn på kulturutvecklingen i detta område och till en ny syn på västvärldens syn på "Orienten" - och omvänt. Mot denna bakgrund är det ett stort problem, att den enda större och mer samlade översikten över de svenska Cypernsamlingarna utgörs av SCE:s 70 år gamla arbeten, och därför behöver omvärderas och kompletteras i analys. Vår ABM-forskartjänst (ABM = arkiv, bibliotek och museer), med stöd från Kungliga Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond, syftar till att uppmuntra en ny och mer tvärvetenskaplig forskning på Medelhavsmuseets Cypernsamlingar och härigenom bana väg för nya perspektiv och synsätt. ABM-forskartjänsten vänder sig till dig som är nydisputerad forskare med maximalt 5 år från erhållen doktorsexamen inom antikens kultur och samhällsliv, arkeologi eller närliggande och relevant ämnesområde. Tjänsten är placerad på Medelhavsmuseet inom ramen för Statens museer för världskultur, och är under de 5 första åren uppdelad på 75 % forskning på samlingarna samt 25 % med arbetsuppgifter inom museets ordinarie verksamhet. Efter dessa fem år kommer anställningen att omregleras till en anställning som intendent. Erfarenheter av internationella samarbeten är meriterande och du bör ha en aktiv förankring vid ett universitet samt ingå i relevanta forskarnätverk. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper såsom självständighet, noggrannhet och samarbetsförmåga. Utöver eget modersmål, måste du ha kompletta språkkunskaper i engelska, samt dessutom gärna franska eller tyska. Språkkunskaper i svenska eller skandinaviska är önskvärda men inget krav, även om du förväntas vara trygg med svenska språket inom två år.

Sammanfattning

Liknande jobb


Närvårdskoordinator, informations och webbansvar

23 september 2010

Projektledare/projektantikvarie

11 mars 2010

Forskarassistent i agrarhistoria

6 december 2010

Redaktör med historisk inriktning

27 oktober 2010