Universitetslektor i kyrko- och missionsstudier

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 40.000 studenter, 7.000 anställda och en omsättning på 6,5 miljarder kronor.Teologiska fakulteten i Uppsala är Sveriges största forsknings- och utbildningsenhet för frågor om religion och teologi.

Fakulteten är universitetets äldsta och har bedrivit teologisk forskning och undervisning sedan 1477. Sammanlagt erbjuder vi 280 kurser och program med ämnen som sträcker sig från de stora världsreligionerna till nya värderingsmönster, från textkritisk bibelforskning till psykologiska, historiska, etiska och filosofiska studier. Här möter du en modern fakultet och institution som samspelar med omvärlden. Vi har en utbildnings- och forskningsmiljö som präglas av en stor kunskapsbredd och professionalism.

Anställningen, som omfattar 100%, är tidsbegränsad och gäller perioden 2017-01-16 t.o.m. 2017-06-30.

Arbetsuppgifter: 
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration och handledning av doktorander. I anställningen ingår undervisning på svenska i kyrko- och missionsstudier med inriktning mot kyrkovetenskap. Även visst arbete med utveckling av institutionens nätbaserade kurser kan komma att ingå. Till arbetsuppgifterna hör även att följa utvecklingen inom det egna ämnet och samhällsutvecklingen i övrigt.

Behörighetskrav:
Behörig att anställas som universitetslektor är enligt högskoleför-ordningen den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskapliga kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper och visat pedagogisk skicklighet. Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra anställningen väl. Den som ska anställas som universitetslektor ska enligt anställnings-ordningen ha visat den undervisningsförmåga som krävs för anställningen och dessutom, om särskilda skäl ej föreligger, ha genomgått för verksamhet inom universitetet relevant högskolepedagogisk utbildning. Prövningen av pedagogisk skicklighet ska avse såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning som handledning och examination. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Förmåga att kunna undervisa på svenska är ett krav.

Bedömningsgrunder:
Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid att den sökande har doktorsexamen i kyrkovetenskap.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning och erfarenhet av handledning och examination. Hänsyn kommer också att tas till att den sökande har erfarenhet av och förmåga att undervisa i ämnet både på campus och IT-distans. Eftersom utveckling av institutionens nätbaserade kurser kan komma att ingå i arbetsuppgifterna, är dokumenterad erfarenhet av kursutveckling inom universitet och högskola önskvärd.

Universitetet kommer i denna rekrytering främst att beakta den som efter en helhetsbedömning av dokumenterade meriter, kompetens och skicklighet bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten.

Personliga förhållanden (t ex föräldraledighet) som vid meritvärderingen kan räknas den sökande till godo bör anges i samband med redogörelsen för meriter och erfarenheter.

Ansökningsförfarande:
Ansökan ska innefatta följande handlingar:

• En sammanställning av vetenskapliga och pedagogiska meriter (CV). Denna ska vara styrkt med kopior av betyg, intyg och övriga handlingar som åberopas. Dokumentationen av de pedagogiska meriterna skall innehålla intyg och kvalitativa omdömen från studierektor/motsv.

• Kortfattad redogörelse för vetenskaplig, pedagogisk och administrativ verksamhet. Av redogörelsen skall framgå vilka undersökningar och resultat samt prestationer i övrigt som enligt den sökandes mening främst bör beaktas vid tillsättningen.

• Förteckning över de vetenskapliga och pedagogiska arbeten som åberopas. Sökande skall bland dessa ange högst 10 skrifter eller andra arbeten som åberopas i första hand. De vetenskapliga arbeten (högst 10) som åberopas i första hand, numrerade enligt publikationslistan.

• Institutionen kan komma att använda sig av intervjuer och referenstagning. Den sökande skall därför lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hennes/hans yrkesskicklighet liksom personliga egenskaper, som är av betydelse för anställningen, t ex samarbets- och ledningsförmåga.

Eventuella skriftliga handlingar skickas till Uppsala universitet, Box 511, 751 20 Uppsala, e-post: registrator@uu.se eller fax 018- 471 2000.

Universitetets anställningsordning och riktlinjer för anställning av lärare finns på: http://www.personalavd.uu.se/anstordning

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2017-01-16

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2017-06-30.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av
Jonas Holmstrand, prefekt vid Teologiska institutionen jonas.holmstrand@teol.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 4 december 2016, UFV-PA 2016/3387. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Jonas Holmstrand Prefekt
018-4710000
Lena Kvist, Personalspecialist
018-4710000

Sammanfattning

Besöksadress

75105 Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb