Postdoktor i förintelse- och folkmordsstudier

Postdoktor i förintelse- och folkmordsstudier

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Hugo Valentin-centrum är ett tvärvetenskapligt centrum vid Uppsala universitet med huvudsaklig inriktning på forskning och utbildning inom två områden: etniska relationer respektive Förintelse- och folkmordsstudier (Holocaust and genocide studies).

Det senare området rör studiet av folkmord och andra massiva förbrytelser mot de mänskliga rättigheterna. Forskningen bedrivs inom en utpräglat tvärvetenskaplig miljö, som förenar forskare med historisk-filosofisk, språkvetenskaplig och samhällsvetenskaplig bakgrund.

Denna utlysning avser en anställning med inriktning på den geografiska Balkanregionen.

Arbetsuppgifter: Forskning och viss administration, samt att söka externa forskningsmedel inom forskningsfältet. Anställningen förutsätter en kontinuerlig närvaro vid enheten, aktivt deltagande i seminarieverksamhet, fortlöpande presentation av egen forskning, samt vid behov viss undervisning och handledning av studenter motsvarande högst 20 % av anställningen.

Kvalifikationskrav: För anställning som postdoktor ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i något av ämnena inom det humanistiskt-samhällsvetenskapliga området. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Sökanden förutsätts ha mycket goda kunskaper att uttrycka sig på engelska i tal och skrift. Forskningsprojekt med inriktning på Bulgarien, Nordmakedonien och Grekland är särskilt meriterande.

Ansökningsförfarande: Fullständig ansökan inklusive åberopade skrifter skall omfatta:

- Merit- och tjänsteförteckning samt vidimerade kopior av betyg och övriga handlingar som åberopas. 
- Förteckning över max fem vetenskapliga publikationer (inkl. avhandlingen) som åberopas. Publikationerna rangordnas enligt relevans för ansökan och bifogas i PDF-format. 
- En högst fem sidor lång projektbeskrivning måste bifogas ansökanden. Beskrivningen ska innehålla en tydlig och teoretiskt förankrad syftesformulering, en redogörelse för hur projektet bidrar till den internationella forskningsfronten i ämnet, en diskussion kring relevanta metodfrågor, samt en tidsplan för projektets genomförande. I beskrivningen bör dessutom anges hur det tänkta projektet anknyter till forskningen vid HVC och en publiceringsplan. 

Bedömningsgrunder: Ansökan kommer att bedömas utifrån det föreslagna projektets vetenskapliga kvalitet, samt sökandens kvalifikationer.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-09-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i två år enl centralt kollektivavtal.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Hugo Valentin-centrums föreståndare Tomislav Dulic, tel. 018-4716395, e-post tomislav.dulic@valentin.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2020, UFV-PA 2020/879.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Närvårdskoordinator, informations och webbansvar

23 september 2010

Projektledare/projektantikvarie

11 mars 2010

Forskare (ABM) till Cypernsamlingarna

16 juni 2010

Forskarassistent i agrarhistoria

6 december 2010